BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yol ve göl­ler don­du!

Yol ve göl­ler don­du!

Do­ğu Ana­do­lu’da don­du­ru­cu so­ğuk­lar se­beb­iy­le buz tu­tan yol­lar­da araç­lar gi­de­me­yin­ce, iş ma­ki­ne­le­riy­le ka­zı­nan buz­lar şe­hir dı­şı­na atı­lı­yor.Do­ğu Ana­do­lu’da don­du­ru­cu so­ğuk­lar se­beb­iy­le buz tu­tan yol­lar­da araç­lar gi­de­me­yin­ce, iş ma­ki­ne­le­riy­le ka­zı­nan buz­lar şe­hir dı­şı­na atı­lı­yor. 2 gün ön­ce kı­sa sü­re­li ya­ğan ka­rın ar­dın­dan -20 de­re­ce­ye va­ran so­ğuk­lar, yol­la­rın buz tut­ma­sı­na se­bep ol­muş­tu. Tuz­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na rağ­men tek­rar buz­lan­ma mey­da­na ge­lin­ce, ça­re buz­la­rın ta­şın­ma­sın­da bu­lun­du. Si­vas’ta da, özel­lik­le son gün­ler­de et­ki­li olan so­ğuk ha­va se­be­biy­le ba­zı göl ve ır­mak­lar buz tut­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT