BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san­lar bir ge­mi­mi­zi da­ha ka­çır­dı

Kor­san­lar bir ge­mi­mi­zi da­ha ka­çır­dı

So­ma­li­li kor­san­la­rın, bir Türk kar­go ge­mi­si­ni ka­çır­dı­ğı bil­di­ril­di. ABD De­niz Kuv­vet­le­ri söz­cü­sü Yüz­ba­şı Nat­han Ch­ris­ten­sen, mer­ke­zi İs­tan­bul’da bu­lu­nan İs­ko De­niz­ci­lik Şir­ke­ti’ne a­it bir kar­go ge­mi­si­nin ka­çı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.So­ma­li­li kor­san­la­rın, bir Türk kar­go ge­mi­si­ni ka­çır­dı­ğı bil­di­ril­di. ABD De­niz Kuv­vet­le­ri söz­cü­sü Yüz­ba­şı Nat­han Ch­ris­ten­sen, mer­ke­zi İs­tan­bul’da bu­lu­nan İs­ko De­niz­ci­lik Şir­ke­ti’ne a­it bir kar­go ge­mi­si­nin ka­çı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 100 met­re u­zun­lu­ğun­da­ki ge­mi­nin An­ti­gu­a-­Bar­bu­da bay­ra­ğı ta­şı­dı­ğı kay­de­dil­di. O­lay­la il­gi­li şir­ket­ten he­nüz bir a­çık­la­ma ya­pıl­ma­dı. Kor­san­lar, To­tal pet­rol şir­ke­tin­ce iş­le­ti­len En­do­nez­ya rö­mor­kö­rü de, Ye­men’in Mu­kal­la li­ma­nın­dan Ma­lez­ya’ya gi­der­ken ka­çır­mış­tı. So­ma­li­li kor­san­lar bu yıl 40 ge­mi ka­çır­dı. Şu an­da kor­san­la­rın e­lin­de 14 ge­miy­le 250 ki­şi­lik mü­ret­te­bat bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT