BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kon­ya yol­cu­su Du­ba­i Pren­si’ne sis en­ge­li

Kon­ya yol­cu­su Du­ba­i Pren­si’ne sis en­ge­li

Bir di­zi top­lan­tı­ya ka­tıl­mak için Kon­ya’ya ge­le­cek olan Du­ba­i Emi­ri Ra­şit El Mak­tum’un oğ­lu Prens Şeyh Ma­cid Bin Mu­ham­med Bin Ra­şid El Mak­tum’un uça­ğı, aşı­rı sis se­be­biy­le An­tal­ya Ha­va­li­ma­nı’na iniş yap­tı.> Sab­ri Çağ­lar AN­TAL­YA İHA Bir di­zi top­lan­tı­ya ka­tıl­mak için Kon­ya’ya ge­le­cek olan Du­ba­i Emi­ri Ra­şit El Mak­tum’un oğ­lu Prens Şeyh Ma­cid Bin Mu­ham­med Bin Ra­şid El Mak­tum’un uça­ğı, aşı­rı sis se­be­biy­le An­tal­ya Ha­va­li­ma­nı’na iniş yap­tı. Ge­ce­yi An­tal­ya’da ge­çi­ren Ra­şit El Mak­tum baş­kan­lı­ğın­da­ki he­yet bu­gün Kon­ya’ya ge­çe­cek. Ra­şid El Mak­tum ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, Kon­ya’da Böl­ge Yaz­ma Eser­ler Kü­tüp­ha­ne­sin­de bir üni­te­nin açı­lı­şı­na ka­tı­la­cak. Ra­şid El Mak­tum ay­rı­ca, Tür­ki­ye ile Du­bai ara­sın­da ti­ca­ri ve kül­tü­rel iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la Kon­ya­lı sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rıy­la da bir ara­ya ge­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT