BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstan­bul Üni­ver­si­te­si’nde kav­ga­lı rek­tör se­çi­mi

İstan­bul Üni­ver­si­te­si’nde kav­ga­lı rek­tör se­çi­mi

Rek­tör ada­yı se­çim­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fen Fa­kül­te­si’ne gir­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler­le po­lis ara­sın­da ger­gin­lik ya­şan­dı.> Ömer Fa­ruk Ay­de­mir İS­TAN­BUL İHA Rek­tör ada­yı se­çim­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fen Fa­kül­te­si’ne gir­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler­le po­lis ara­sın­da ger­gin­lik ya­şan­dı. Öğ­ren­ci Ko­lek­tif­le­ri adı al­tın­da fa­kül­te önün­de top­la­nan 10 ki­şi­lik öğ­ren­ci gru­bu, el­le­rin­de­ki pan­kart­la­rı aça­rak içe­ri­ye gir­mek is­te­di. Bu­nun üze­ri­ne po­lis, öğ­ren­ci­le­re en­gel ol­du. Grup, “Öğ­ren­ci­le­rin alın­ma­dı­ğı se­çi­mi ka­bul et­mi­yo­ruz” di­ye ba­ğı­ra­rak, içe­ri­ye gir­mek için fa­kül­te ka­pı­sı­na yük­len­di. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin mü­da­ha­le­siy­le kı­sa sü­re­li ar­be­de ya­şan­dı. Po­lis, öğ­ren­ci­le­ri ite­rek uzak­laş­tır­ma­ya ça­lı­şır­ken, grup bu se­fer fa­kül­te ka­pı­sı önün­de otur­ma ey­le­mi baş­lat­tı. Slo­gan atan öğ­ren­ci­le­re bu de­fa Çe­vik Kuv­vet uya­rı­da bu­lun­du. Uya­rı­la­ra al­dı­rış et­me­yen grup, Çe­vik Kuv­vet ta­ra­fın­dan güç­lük­le ka­pı­dan uzak­laş­tı­rıl­dı. Çı­kan ar­be­de sı­ra­sın­da ba­zı kız öğ­ren­ci­ler yer­le­re dü­şer­ken, grup gü­ven­lik çem­be­ri dı­şı­na çı­ka­rıl­dı. Yak­la­şık 2 bin 500 öğ­re­tim üye­si­nin oy kul­lan­dı­ğı se­çim­ler, 6 san­dık­ta sa­at 16.30’a ka­dar sür­dü. Se­çim­ler­de en faz­la oyu ala­cak 6 rek­tör ada­yı­nın is­mi YÖK’e bil­di­ri­le­cek. Da­ha son­ra YÖK, aday­la­rın sa­yı­sı­nı 3’e in­di­re­rek, bi­ri­nin atan­ma­sı için Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e su­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT