BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ab­la­sı­nı ve ye­ğe­ni­ni ­hun­har­ca öl­dür­dü

Ab­la­sı­nı ve ye­ğe­ni­ni ­hun­har­ca öl­dür­dü

Er­zin­can’dan İz­mir’de­ki ab­la­sı­nın ya­nı­na ge­len 26 ya­şın­da­ki M.Ş., e­vi ka­na bu­la­dı. M.Ş. ab­la­sı­nı 130 par­ça­ya a­yır­dı, ye­ğe­ni­nin bo­ğa­zı­nı kes­ti.> Meh­met İn­mez İZ­MİR İ­HA Er­zin­can’dan İz­mir’de­ki ab­la­sı­nın ya­nı­na ge­len 26 ya­şın­da­ki M.Ş., e­vi ka­na bu­la­dı. M.Ş. ab­la­sı­nı 130 par­ça­ya a­yır­dı, ye­ğe­ni­nin bo­ğa­zı­nı kes­ti. Er­zin­can’da ber­ber­lik ya­pan M.S. (26), bay­ram ta­ti­li i­çin İz­mir’in Bal­ço­va il­çe­sin­de o­tu­ran ab­la­sı Na­i­me A­ka­gün­düz’ün ya­nı­na gel­di. Ce­bin­den pa­ra a­lın­dı­ğı­nı id­di­a e­den M.S., ab­la­sı Na­i­me A­ka­gün­düz (40) i­le ye­ğe­ni Ab­dul­lah A­ka­gün­düz’ü (13) e­vin ban­yo­sun­da bı­çak­la­dı. Ab­la­sı­nın ce­se­di­ni par­ça­la­yan M.S. po­li­se gi­de­rek tes­lim ol­du. E­ve gi­den e­kip­ler Na­i­me A­ka­gün­düz’ün ban­yo­da par­ça­lan­mış ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı. Va­li Kut­lu Ak­taş İl­köğ­re­tim O­ku­lu 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah A­ka­gün­düz’ün i­se bo­ğa­zın­dan ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­len­di. M.S.’nin gö­zal­tın­da sor­gu­su sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT