BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öca­lan’ın açık­la­ma­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü ka­rış­tır­dı

Öca­lan’ın açık­la­ma­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü ka­rış­tır­dı

Te­rör ör­gü­tü­nün ya­şa­dı­ğı ba­şa­rı­sız­lı­ğın ve ka­yıp­la­rın so­rum­lu­su ola­rak gös­te­ri­len ör­gü­tün üst dü­zey so­rum­lu­la­rı, “giz­li ser­vis­ler­le iliş­ki­li” ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le “ajan-iş­bir­lik­çi” ilan edil­di.Te­rör ör­gü­tü­nün ya­şa­dı­ğı ba­şa­rı­sız­lı­ğın ve ka­yıp­la­rın so­rum­lu­su ola­rak gös­te­ri­len ör­gü­tün üst dü­zey so­rum­lu­la­rı, “giz­li ser­vis­ler­le iliş­ki­li” ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le “ajan-iş­bir­lik­çi” ilan edil­di. Bu ki­şi­ler ör­güt­ten bi­rer bi­rer tas­fi­ye edi­lir­ken, te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın açık­la­ma­la­rı da ör­gü­tü ka­rış­tır­dı. Öca­lan açık­la­ma­sın­da, “Du­ran Kal­kan, ba­şın­dan be­ri ha­re­ke­tin için­de Ada­na/Sa­im­bey­li, Türk bir ar­ka­da­şı­mız. Sırf bu se­bep­le onu ajan ilan ede­mem ki. Yi­ne Ce­mil Ba­yık, ba­şın­dan be­ri mü­ca­de­le­nin için­de. Ama ben ol­ma­say­dım, Ce­mil Ba­yık’ı kırk kez gö­tür­müş­ler­di. Bun­lar böy­le tu­haf in­san­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Te­rö­rist ba­şı­nın açık­la­ma­la­rı­nın Kan­dil Da­ğı’nda bu­lu­nan ör­güt men­sup­la­rı ara­sın­da bü­yük ra­hat­sız­lı­ğa yol aç­tı­ğı ve sert tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT