BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LUGANO KIZDI

LUGANO KIZDI

An­tal­ya ma­çın­da No­el ta­ti­li­ne er­ken gir­mek için ka­sıt­lı kart gör­dü­ğü ha­ber­le­ri­ne kı­zan Lu­ga­no, “Kar­tı bi­le­rek gör­me­dim...An­tal­ya ma­çın­da No­el ta­ti­li­ne er­ken gir­mek için ka­sıt­lı kart gör­dü­ğü ha­ber­le­ri­ne kı­zan Lu­ga­no, “Kar­tı bi­le­rek gör­me­dim. Maç için­de böy­le bir şe­yi dü­şün­mem bi­le müm­kün de­ğil za­ten. No­el ta­ti­li­ni Tür­ki­ye’de ge­çi­re­ce­ğim, çün­kü eşim ha­mi­le” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Zi­co, Car­los-­De­i­vid’i ça­ğır­dı F.Bah­çe es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Art­hur Zi­co, her se­ne B­re­zil­ya’da dü­zen­le­di­ği, Ju­go das Est­re­las (Yıl­dız­la­rın O­yu­nu) ma­çı­na Tür­ki­ye’den Ro­ber­to Car­los ve De­i­vid’i da­vet et­ti. Ca­fu, Ri­val­do, Le­o­nar­do, Se­e­dorf, Ju­li­o Ce­sar, Ib­son ve Ed­mun­do’nun da da­vet­li lis­te­sin­de ol­du­ğu ve 23 A­ra­lık’ta Ma­ra­ca­na S­ta­dı’n­da oy­na­na­cak ma­çın ge­li­ri, geç­ti­ği­miz ay B­re­zil­ya’nın San­ta Ca­ta­ri­na e­ya­le­tin­de mey­da­na ge­len sel fe­la­ke­tin­de za­rar gö­ren a­i­le­le­re ak­ta­rı­la­cak.
Kapat
KAPAT