BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > LUGANO KIZDI

LUGANO KIZDI

An­tal­ya ma­çın­da No­el ta­ti­li­ne er­ken gir­mek için ka­sıt­lı kart gör­dü­ğü ha­ber­le­ri­ne kı­zan Lu­ga­no, “Kar­tı bi­le­rek gör­me­dim...An­tal­ya ma­çın­da No­el ta­ti­li­ne er­ken gir­mek için ka­sıt­lı kart gör­dü­ğü ha­ber­le­ri­ne kı­zan Lu­ga­no, “Kar­tı bi­le­rek gör­me­dim. Maç için­de böy­le bir şe­yi dü­şün­mem bi­le müm­kün de­ğil za­ten. No­el ta­ti­li­ni Tür­ki­ye’de ge­çi­re­ce­ğim, çün­kü eşim ha­mi­le” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Zi­co, Car­los-­De­i­vid’i ça­ğır­dı F.Bah­çe es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Art­hur Zi­co, her se­ne B­re­zil­ya’da dü­zen­le­di­ği, Ju­go das Est­re­las (Yıl­dız­la­rın O­yu­nu) ma­çı­na Tür­ki­ye’den Ro­ber­to Car­los ve De­i­vid’i da­vet et­ti. Ca­fu, Ri­val­do, Le­o­nar­do, Se­e­dorf, Ju­li­o Ce­sar, Ib­son ve Ed­mun­do’nun da da­vet­li lis­te­sin­de ol­du­ğu ve 23 A­ra­lık’ta Ma­ra­ca­na S­ta­dı’n­da oy­na­na­cak ma­çın ge­li­ri, geç­ti­ği­miz ay B­re­zil­ya’nın San­ta Ca­ta­ri­na e­ya­le­tin­de mey­da­na ge­len sel fe­la­ke­tin­de za­rar gö­ren a­i­le­le­re ak­ta­rı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT