BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP’Lİ OK­TAY VU­RAL: Dağ­da­ki te­rö­rist na­sıl seç­men olur!

MHP’Lİ OK­TAY VU­RAL: Dağ­da­ki te­rö­rist na­sıl seç­men olur!

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, seç­men­le­re ula­şıl­ma­dan bil­gi form­la­rı­nın dol­du­rul­du­ğu ve bir ge­ce­de ba­zı ad­res­le­re pos­ta­lan­dı­ğı­nı id­di­a ede­rek, “Sal­man Kur­tu­lan, Ada­na’da seç­men kü­tü­ğü­ne ka­yıt edil­di.” de­di.MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, seç­men­le­re ula­şıl­ma­dan bil­gi form­la­rı­nın dol­du­rul­du­ğu ve bir ge­ce­de ba­zı ad­res­le­re pos­ta­lan­dı­ğı­nı id­di­a ede­rek, “Sal­man Kur­tu­lan, Ada­na’da seç­men kü­tü­ğü­ne ka­yıt edil­di.” de­di. Vu­ral, “DTP’li Mil­let­ve­ki­li olan Fat­ma Kur­tu­lan’ın eşi ‘Pü­ro’ kod ad­lı Sal­man Kur­tu­lan’ın dağ­da yer al­dı­ğı­na iliş­kin ha­ber­ler ba­sın­da yer al­mış­tı. Ey sa­yın ba­kan­lar bu ada­ma ne­re­de ulaş­tı­nız Irak’ın Ku­ze­yi­ne gi­de­rek sa­yım mı yap­tı­nız? Bu ada­mı na­sıl seç­men ola­rak yaz­dı­nız? Bu adam ki­mi se­çe­cek?” de­di. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) Baş­ka­nı Mu­am­mer Ay­dın, “te­rör ör­gü­tü­nün dağ kad­ro­su­nun seç­men kü­tük­le­rin­de yer al­dı­ğı” id­di­ala­rıy­la il­gi­li ola­rak, ko­nu­nun araş­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. YSK cu­ma gü­nü ya­pa­ca­ğı ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­da seç­men kü­tük­le­riy­le il­gi­li id­di­ala­rı da ele ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT