BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu­yu­run efen­dim

Bu­yu­run efen­dim

Şark ül­ke­le­rin­de iki şey çok se­vi­lir; Em­ret­mek ve tef­tiş et­mek. Ço­cuk­lar far­kın­da ol­ma­dan bu iki ha­yal­le bü­yü­tü­lür..Em­ret­mek ve tef­tiş et­mek üze­re..Ço­ğu­nun so­nu da bu an­lam­da hüs­ran olur.Şark ül­ke­le­rin­de iki şey çok se­vi­lir; Em­ret­mek ve tef­tiş et­mek. Ço­cuk­lar far­kın­da ol­ma­dan bu iki ha­yal­le bü­yü­tü­lür..Em­ret­mek ve tef­tiş et­mek üze­re..Ço­ğu­nun so­nu da bu an­lam­da hüs­ran olur. Ma­ga­zin bir ha­ber var­dı: Kü­çük ço­cu­ğun bir­li­ği de­net­le­me­si va­tan­daş­la­rın il­gi­si­ni çek­ti, di­yor­du ha­ber. Ki­min ko­lun­dan tu­tup ge­tir­se­niz..ya­hut gö­tür­se­niz, di­le­di­ği­niz her ye­ri tef­ti­şe ha­zır hal­de bu­lur­su­nuz. Hiç­bi­ri, “Ya­hu ben bu iş­ten ne an­la­rım?” de­mez. Hiç­bir şey ya­pa­ma­sa il­ko­kul­dan ge­len, as­ker­lik­te ge­li­şen alış­kan­lık­la ma­sa­lar düz­gün yer­leş­ti­ril­miş mi ona ba­kar. Per­so­ne­lin gi­yi­mi­ne, ku­şa­mı­na ba­kar. Te­miz­li­ğe ba­kar..he­le bir de git­ti­ği yer­de hoş kar­şı­la­nır­sa..Her­kes­te azı­cık te­laş, pa­nik gö­rür­se..te­miz­lik tam­sa no­tu da tam olur. Gör­dü­ğü bu­dur çün­kü. ... On yıl ön­ce ça­lış­tı­ğım ku­ru­mun ida­ri iş­le­ri­ne ba­kan bir emek­li var­dı. İlk ic­ra­atı oto­park­ta her ara­cın park ede­ce­ği ye­ri bel­li ede­cek şe­kil­de be­yaz bo­ya ile çiz­mek ol­muş­tu. Dü­zen­den an­la­dı­ğı buy­du. Ay­rı­lan yer­le­rin üze­rin­de nu­ma­ra­lar var­dı. 1, 2, 3.. nu­ma­ra­lı yer­le­re yö­ne­ti­ci­ler park eder­di..hi­ye­rar­şik sı­ra­ya gö­re..ka­lan­la­ra da per­so­nel..İyi emir ve­ri­lir­se her işin oto­park­ta­ki oto­mo­bil­ler gi­bi dü­ze­ne gi­re­ce­ği­ne ina­nı­yor­du. Tür­ki­ye’de çok uzun yıl­lar hal­kın böy­le bir bek­len­ti­si ol­du. İyi adam­lar gel­se..İyi emir­ler ver­se her iş dü­ze­ne gi­rer. İyi adam­lar gel­se.. çar­çur edi­len pa­ra­la­rı ga­ri­ban­la­ra da da­ğı­tın de­se..fa­kir kim­se kal­maz. İyi adam­lar gel­se, has­ta­ne­ler­de­ki kö­tü per­so­ne­le emir ver­se ne kuy­ruk ka­lır, ne de te­da­vi edi­le­me­yen, ora­dan ora­ya gön­de­ri­len, ka­pı ka­pı do­la­şan has­ta.. İyi adam­lar gel­se..İyi emir­ler ver­se.. Emek­li ma­aş­la­rı bi­le bir ge­ce­de ar­tar. İyi emir ve­ren­le­rin bir de iyi tef­tiş eden­le­ri ol­sa..mem­le­ket her kö­şe­si, yi­ne bir Türk ta­bi­ri­dir, “yağ dö­küp ya­la­ya­cak ha­le ge­lir” Ma­sal­lar­da­ki gi­bi.. Emir ver­me­nin, tef­tiş et­me­nin bu ka­dar se­vil­me­sin­den da­ha en­te­re­san olan bir şey var; ha­ya­lin­de bir işin ucun­dan tut­ma­ya ta­lip olan kim­se yok..Emir ve­re­ce­ği in­san­la­rı ha­zır hal­de is­ti­yor. Or­ta­lık dü­zel­sin de ben de iyi bo­ya­cı­lık ya­pa­yım, ta­mir­ci­lik ya­pa­yım, bak­la­va ya­pa­yım, in­şa­at ya­pa­yım, te­miz­lik ya­pa­yım, öğ­ret­men­lik ya­pa­yım, has­ta­ba­kı­cı ola­yım di­yen yok. Her­ke­sin ha­ya­lin­de bu işi ya­pan­lar di­ğer­le­ri.. Ye­ni ne­sil işin far­kın­da. Es­ki­ler ka­dar emir ver­me­ye me­rak­lı de­ğil. Ama emir­li tef­tiş­li ma­sal­lar­la bü­yü­tü­len ne­sil­le yer de­ğiş­tir­me­le­ri ba­ya­ğı za­man alır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT