BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖKHAN BİTTİ

GÖKHAN BİTTİ

A­ra­go­nes’in ‘is­te­mem’ fer­yat­la­rı­nı bas­tı­ran ve İs­pan­yol’u ik­na e­den F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi a­ra t­rans­fe­rin düğ­me­si­ne bas­tı. A.Gü­cü’nün f­laş yıl­dı­zı Gök­han Em­re­cik­sin’i bi­ti­ren sarı-lacivertlilerin ham­le­le­ri sü­re­cekA­ra­go­nes’in ‘is­te­mem’ fer­yat­la­rı­nı bas­tı­ran ve İs­pan­yol’u ik­na e­den F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi a­ra t­rans­fe­rin düğ­me­si­ne bas­tı. A.Gü­cü’nün f­laş yıl­dı­zı Gök­han Em­re­cik­sin’i bi­ti­ren sarı-lacivertlilerin ham­le­le­ri sü­re­cek GÖK­HAN: OY­NA­MA­YA HA­ZI­RIM Dev­re ara­sın­da kad­ro­su­na ye­ni isim­ler kat­ma­yı plan­la­yan F.Bah­çe, An­ka­ra­gü­cü’nün ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Gök­han Em­re­cik­sin ile an­laş­ma­ya var­dı. A.Gü­cü’nün 24 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su bü­yük bir ak­si­lik ol­maz­sa li­gin 2. ya­rı­sın­da Fe­ner­bah­çe for­ma­sı­nı gi­ye­cek. An­ka­ra eki­bi­nin yet­ki­li­le­ri bu ge­liş­me­yi doğ­ru­la­ma­sa da Em­re­cik­sin’in Fe­ner­bah­çe Yö­ne­ti­mi ile el sı­kış­tı­ğı ve trans­fe­rin kı­sa bir sü­re için­de res­mi­yet ka­za­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­şan Gök­han, F.Bah­çe’nin sağ ka­na­dın­da Dei­vid ve Co­lin Ka­zım gi­bi isim­le­rin bu­lun­du­ğu­nun ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, “Ku­lüp­ler an­la­şır ve trans­fer olur­sam ben ken­di­me gü­ve­ni­yo­rum. Oy­na­ma­ya ha­zı­rım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öte yan­dan F.Bah­çe’den de ko­nuy­la il­gi­li her­han­gi bir res­mi açık­la­ma ya­pıl­ma­dı. ÖZER HUR­MA­CI YOL­DA... F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi An­ka­ras­por’un or­ta sa­ha oyun­cu­su Özer Hur­ma­cı için de ku­lü­bün Onur­sal Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’ten söz al­dı. Kay­se­ri’den or­ta sa­ha­nın yıl­dı­zı Meh­met To­puz ile hem sto­per hem sağ bek oy­na­yan Ko­ray Çöl­ge­çen’i is­te­yen sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Si­vas’ın si­lah­la­rı Meh­met Yıl­dız ile Mu­sa Ay­dın’a da ta­lip. Lis­te­de yer alan bir di­ğer isim ise G.An­tep’in atom ka­rın­ca­sı Mu­rat Cey­lan. G.Bir­li­ği’nden En­gin Bay­tar’ın özel ha­ya­tın­da­ki prob­lem­ler se­be­biy­le bu trans­fe­ri as­kı­ya alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, fut­bol­cu­dan ta­ma­men vaz­geç­miş de­ğil. Bur­sas­por­lu Ser­can ise Fe­ner’e gel­me­ye ha­zır. Schal­ke’den Ha­lil Al­tın­top, Soc­ha­ux’tan Mev­lüt, Ba­sel’den Eren Der­di­yok’un ya­nı sı­ra Hof­fen­he­im’in kap­ta­nı Se­lim ise F.Bah­çe’nin Av­ru­pa’da ya­kın te­mas­ta ol­du­ğu isim­ler. > M. Emin ULUÇ Alex’e ta­lip var Son gün­ler­de adı Be­şik­taş ile anı­lan Alex’e bir ta­lip de Yu­na­nis­tan’dan çık­tı. Tut­to­mer­ca­to ad­lı in­ter­net si­te­sin­de yer alan ha­ber­de Pa­nat­hi­na­ikos’un Alex için ocak ayın­da İs­tan­bul’a ge­le­ce­ği be­lir­til­di. Yu­nan­lı­la­rın ke­se­nin ağ­zı­nı aç­tı­ğı ve gö­rüş­me­le­re 6 mil­yon eu­ro­dan baş­la­ya­ca­ğı da vur­gu­lan­dı. Dev­re ilaç ola­cak Se­zon ba­şın­dan be­ri sa­kat­lık­lar bo­ğu­şan F.Bah­çe, ikin­ci ya­rı­ya ek­sik­siz baş­la­ma­yı he­def­li­yor. Te­da­vi­le­ri sü­ren Se­mih, Tü­mer ve Sel­çuk’un se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ye­tiş­me­si bek­le­ni­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ek­sik­siz ve tak­vi­ye edil­miş kad­ro ile ra­hat bir ne­fes al­ma­yı umu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT