BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRT de ya­la­na ya­tar­sa!

TRT de ya­la­na ya­tar­sa!

Hay­ret! De­mek ki, bo­zul­ma top­lum­da fi­ya­ka gi­bi al­gı­la­nır ol­du mu, en sağ­lam mü­es­se­se­ye de bu­la­şa­bi­li­yor­muş. Ya da bi­zim ül­ke­nin ya­pı­sın­dan olu­yor bu...Hay­ret! De­mek ki, bo­zul­ma top­lum­da fi­ya­ka gi­bi al­gı­la­nır ol­du mu, en sağ­lam mü­es­se­se­ye de bu­la­şa­bi­li­yor­muş. Ya da bi­zim ül­ke­nin ya­pı­sın­dan olu­yor bu... TRT’nin, hem de bi­rin­ci ka­na­lın­dan, ya­ni Tür­ki­ye’nin en doğ­ru se­si ol­ma­ya mah­kum ka­na­lın­dan, geç­ti­ği­miz pa­zar sa­at 13.00’ü bi­raz ge­çe Fe­ner­bah­çe’nin ara trans­fer­de ne­le­ri ne­le­ri al­mak üze­re ol­du­ğu­nu din­le­dim, gör­düm... Ya­ni ko­ca TRT’nin de, gü­nü­müz spor ga­ze­te­le­ri­nin as­pa­ra­gas ha­ber yaz­ma ya­rı­şı­na ka­tıl­dı­ğı­na ta­nık ol­dum... Aca­ba acı son gel­di mi der­si­niz? Öy­le ya atv bi­le bay­ram için­de San­tra’yı yap­ma­dı. Bir dü­şü­nün ba­ka­lım... >> Trab­zon’u Ya­nal yak­tı! Ta­mam; İkin­ci gol ba­riz of­sayt... Ama Er­sun Ho­ca şu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı arar­sa, fa­tu­ra­yı ken­di­si­nin öde­me­si ge­rek­ti­ği­ni de gö­rür... Bi­rin­ci so­ru; Col­man ol­ma­yın­ca, Song‘un işa­ret et­ti­ği gi­bi to­pu in­di­rip, oyun­da üs­tün­lük kur­mak müm­kün mü? Ya­ni, Sel­çuk tek ba­şı­na ye­ter mi? Tam ra­ki­bi bas­kı al­tı­na al­mış­ken, 82. da­ki­ka­da Yat­ta­ra çı­kıp da, İsa­ac gi­rer mi? İsa­ac han­gi ka­pa­lı oyun­da ic­ra­at yap­mış­tır ki? Bir Col­man‘lı oyu­na, bir de Col­man‘sız oyu­na bak ho­ca! Ma­çı kay­be­de­ne ka­dar ne­ler kay­bet­ti­ği­ni gör! >> Te­sa­dü­fen özür! Ga­la­ta­sa­ray’ın ön­ce UE­FA Ku­pa­sı’nı, ar­dın­dan Sü­per Ku­pa’yı ka­za­nıp, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nin iki grup üze­rin­den oy­nan­dı­ğı se­zon­lar­da ön­ce çey­rek fi­nal oy­na­ma­sı, son­ra­ki se­zon­da da ikin­ci grup­ta son ma­çı of­sayt gol­le kay­be­dip elen­me­si Aziz Yıl­dı­rım‘a gö­re te­sa­düf­se, gü­nü­müz Fe­ner­bah­çe’si­nin Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda­ki du­ru­mu­na ne isim bu­la­ca­ğız? Par­don ek­sik kal­dı... Ga­la­ta­sa­ray, Rüş­tü, Al­pay ve Yıl­dı­ray tak­vi­ye­si ile bu ül­ke­ye bir de Dün­ya Üçün­cü­lü­ğü sun­ma­dı mı? >> Şan­sal’ın ami­go­la­rı! Ta­mam, Lig TV ku­lüp­le­re çu­val­la pa­ra ödü­yor... Ama bu ül­ke­de sa­de­ce “Dört Bü­yük­ler” mi var? Di­ğer­le­ri, halk ta­bi­riy­le, Yu­nan ta­kı­mı mı? Bu­nu ne­den yaz­dım?.. Ya­hu nak­len ya­yın­lar­da öy­le yo­rum­cu­lar var ki, san­ki (Bu Haf­ta­dan) An­ka­ra­gü­cü, Genç­ler­bir­li­ği, Bur­sas­por, An­tal­yas­por bi­zim li­gin de­ğil Yu­nan li­gi­nin ta­kım­la­rı... İnan­mı­yor­sa­nız, ban­dı tek­rar iz­le­yin, din­le­yin... Ama kim ne di­ye­bi­lir ki de­ğil mi? Ben yap­tım ol­du, iyi de ol­du... Oh oh de­vam!.. Son­ra da bu ül­ke­de fut­bol ne­den kı­sır dön­gü için­de di­ye ka­fa pat­la­tı­lı­yor. >> Samet uyudu, ya Skibbe! Ga­la­ta­sa­ray kay­dır­ma­lı dört­lü­sü ile as­lın­da Genç­ler­bir­li­ği’ne Ba­rış ka­na­dın­dan “Bu­yur bu­ra­dan yak” ko­ri­do­ru bı­rak­mış­tı. Ama Sa­met Ho­ca bu­nu 25 da­ki­ka fark ede­me­di. Ni­te­kim 26. da­ki­ka­da ora­dan ge­len ilk atak gol ol­du. Ya Skib­be?.. İkin­ci ya­rı Ga­la­ta­sa­ray ta­kı­mı ya­rım sa­ha­ya kal­dı. Ay­dın 77. da­ki­ka­da oyu­na ge­le­ne ka­dar, Genç­ler bi­raz ka­bi­li­yet­li ol­say­dı, maç aca­ba öy­le mi bi­ter­di? Çift sant­rfor için kay­dır­ma­lı ge­ri blok ateş­le oy­na­mak de­mek­tir. Ben­den söy­le­me­si... >> He­lal sa­na Sa­yın Öz­kök! Efen­dim; Şu Hür­ri­yet’i yaz­ma­dan ede­mi­yo­ruz ga­li­ba... Ama bak­sa­nı­za Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Sa­yın Öz­kök, ön­ce­ki sa­lı ila­ve­sin­de Mus­ta­fa De­niz­li‘den bir “Fer­gu­son ve­ya Her­re­ra” sun­ma­ya ça­lış­mış... En in­saf! Her­kes hem­şe­ri­le­ri­ni ka­yır­ma­ya kal­kar­sa, mil­let med­ya­ya na­sıl gü­ve­nir? Siz bir de De­niz­li‘nin ma­ce­ra­la­rı­nı oku­yun (Al­tı adet)... Tav­si­ye ede­rim... >> Te­şek­kür­ler Ser­gen! Ser­gen Yal­çın, hiç kuş­ku­suz, Al­lah’ın ken­di­si­ne sun­du­ğu “Sü­per fut­bol­cu­luk ye­te­nek­le­ri­ni” kul­la­na­ma­yan­la­rın ba­şın­da ge­lir. Şim­di de yo­rum­cu... Fe­ner­bah­çe-An­tal­yas­por ma­çın­dan son­ra­ki kri­ti­ğin­de ay­nen şöy­le di­yor: “...Alex, yak­la­şık iki ay­dır or­ta­lar­da yok. Dün Fe­ner­bah­çe, Alex çık­tık­tan son­ra da­ha et­ki­li oy­na­dı. Mo­dern fut­bol­da koş­ma­yan oyun­cu­la­ra yer yok. Bü­yük ta­kım­lar bu­nu çok iyi dü­şün­me­li ve Fe­ner­bah­çe’de Alex, Be­şik­taş’ta Del­ga­do gi­bi fut­bol­cu­lar ar­tık yol ve­ril­me­li. Koş­ma­yan oyun­cu­la­rı trans­fer et­me­yi, ıs­rar­la kad­ro­da tut­ma­yı doğ­ru bul­mu­yo­rum...” Ya­nı­ma hoş gel­din Ser­gen... Bu ifa­de­le­ri sen­den oku­mak, sa­nı­rım da­ha an­lam­lı... Ay­nı za­man­da bir iti­raf da olan bu sa­tır­lar, ne­re­le­re asıl­ma­lı aca­ba? >> Hay­di Ni­lay Ha­nım! Mil­li­yet’in ya­zar­la­rın­dan, NTV’nin ele­man­la­rın­dan Ni­lay Yıl­maz, ga­ze­te­de, şu Hın­cal Uluç Ağa­be­yin sık sık söz et­ti­ği TMSF bel­ge­le­ri­ni gün­de­me ge­tir­miş... Bir­kaç de­fa ara­dım. An­cak be­nim­le gö­rüş­mek ce­sa­re­ti­ni gös­te­re­me­di. Ya da ba­na öy­le gel­di. Oy­sa sa­de­ce o ya­zı­da­ki yan­lış­la­rı ken­di­le­ri­ne söy­le­yip, doğ­ru­la­rın ne­ler ol­duk­la­rı­nı açık­la­ya­cak­tım... Ama ol­ma­dı. Kork­ma­yın Sa­yın Yıl­maz, ben kim­se­yi ye­mem... Bir şey­tan dürt­se de, be­ni ara­sa­nız di­yo­rum ha­ni...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT