BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baykal: Altyapı yatırımları artmalı

Baykal: Altyapı yatırımları artmalı

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, aci­len bir eko­no­mik pa­ket ha­zır­la­na­rak özel­lik­le altya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, aci­len bir eko­no­mik pa­ket ha­zır­la­na­rak özel­lik­le altya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mec­lis’te­ki büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de ko­nu­şan Bay­kal, Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik du­rum­dan çık­ma­sı için eko­no­mi­nin de­ği­şik tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la der­hal bir eko­no­mik pa­ket ha­zır­lan­ma­sı­nı is­te­di. Bay­kal, “Ha­zır­la­na­cak eko­no­mik pa­ket ile altya­pı ya­tı­rım­la­rı ar­tı­rıl­ma­lı, ya­rım ka­lan ya­tı­rım­lar için kay­nak­lar ko­nul­ma­lı, ta­le­bi can­lan­dır­mak için yüz­de 18’lik KDV oran­la­rı 5 pu­an in­di­ril­me­li, ÖTV in­di­ril­me­li, ban­ka si­gor­ta ver­gi­le­ri düş­me­li, mev­du­at gü­ven­ce­si ora­nı ar­tı­rıl­ma­lı­dır” de­di. Bay­kal, “Ta­rım ke­si­mi için güb­re zi­rai ilaç­ta­ki KDV ve ma­zot­ta­ki ÖTV in­di­ril­me­li­dir” şeklinde konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT