BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­nış­tay Da­va­sın­da önem­li ge­liş­me...

Da­nış­tay Da­va­sın­da önem­li ge­liş­me...

İn­ter­net si­te­le­ri ko­nu ile il­gi­li ha­ber­de “şok ge­liş­me” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar ama, her yer­de ve her ve­si­le ile ve yer­li-yer­siz, ge­re­ğin­den faz­la kul­la­nı­lan ‘şok’ ifa­de­sin­den hiç hoş­lan­mam. Ama iti­raf ede­yim ki, Da­nış­tay 2. Da­ire­si üye­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­yı te­le­viz­yon­dan ilk duy­du­ğum­da, ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la “şok” ol­muş­tum! Zi­ra böy­le bir sal­dı­rı­nın, mem­le­ket­te yol aça­bi­le­ce­ği zin­cir­le­me ge­liş­me­le­rin var­ma­sı muh­te­mel so­nuç­la­rı dü­şü­nün­ce tüy­le­rim di­ken di­ken ol­muş­tu...İn­ter­net si­te­le­ri ko­nu ile il­gi­li ha­ber­de “şok ge­liş­me” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar ama, her yer­de ve her ve­si­le ile ve yer­li-yer­siz, ge­re­ğin­den faz­la kul­la­nı­lan ‘şok’ ifa­de­sin­den hiç hoş­lan­mam. Ama iti­raf ede­yim ki, Da­nış­tay 2. Da­ire­si üye­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­yı te­le­viz­yon­dan ilk duy­du­ğum­da, ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la “şok” ol­muş­tum! Zi­ra böy­le bir sal­dı­rı­nın, mem­le­ket­te yol aça­bi­le­ce­ği zin­cir­le­me ge­liş­me­le­rin var­ma­sı muh­te­mel so­nuç­la­rı dü­şü­nün­ce tüy­le­rim di­ken di­ken ol­muş­tu... An­cak ola­yın du­yul­ma­sın­dan kı­sa sü­re son­ra sal­dır­ga­nın suç ale­ti ile bir­lik­te ya­ka­lan­dı­ğı ha­be­ri ge­lin­ce de­rin bir oh çek­miş­tim. Çün­kü ola­yın fa­ili­nin su­çüs­tü ya­pıl­mış ol­ma­sı, sal­dı­rı­ya iliş­ti­ril­mek is­te­ne­cek baş­ka se­nar­yo­la­rı bo­şa çı­ka­ra­cak­tı. Her ne ka­dar ilk sı­ra­lar­da bu yol­la­ra te­ves­sül edil­di ise, ku­rul­mak is­te­nen tez­gah tut­ma­dı! Ge­rek da­ha son­ra ya­ka­lan bom­ba­lar, ge­rek ba­zı sa­nık­la­rın iti­raf­la­rı; Da­nış­tay’a ya­pı­lan sal­dı­rı­nın öy­le id­di­a edil­di­ği gi­bi ir­ti­ca­i mak­sat­lı ve ba­şör­tü­sü odak­lı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ger­çi ki­mi­le­ri ku­lak­la­rı­na ça­lı­nan üfür­me id­di­ala­rı ses­len­dir­me­yi sür­dür­dü. Fa­kat ka­mu­oyu asıl­sız söy­len­ti­le­re hiç iti­bar et­me­di. Doğ­ru­su med­ya­nın bir kıs­mı da ola­ya doğ­ru bi­çim­de yak­la­şa­rak, ger­çek­le­rin mey­da­na çık­ma­sı­na yar­dım­cı ol­du. Fa­kat sal­dı­rı ile il­gi­li mah­ke­me sa­fa­ha­tı ne­den­se çok fark­lı bir düz­lem­de ge­liş­ti. Da­va es­na­sın­da ıs­rar­la gün­de­me ge­ti­ri­len id­di­ala­ra, bil­gi ve bel­ge­le­re rağ­men, esas mah­ke­me­si, bah­se ko­nu sal­dı­rı­nın Er­ge­ne­kon olu­şu­mu ile bağ­lan­tı­lı ol­ma ih­ti­ma­li­ni gör­mez­lik­ten gel­di ve da­va­yı mün­fe­rit bir olay ola­rak ka­ra­ra bağ­la­dı. An­cak dün­den iti­ba­ren çok önem­li bir hu­ku­ki ge­liş­me ta­hak­kuk et­miş bu­lu­nu­yor. Yar­gı­tay 9. Ce­za da­ire­si, Da­nış­tay 2. Da­ire­si­ne ya­pı­lan si­lah­lı sal­dı­rı ve Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­ne atı­lan bom­ba­lar­la il­gi­li ola­rak, ara­la­rın­da Al­pars­lan As­lan’ın da bu­lun­du­ğu se­kiz sa­nık hak­kın­da, An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­nin ver­miş ol­du­ğu ka­ra­rı boz­du. Da­ire­nin ka­ra­rın­da şu ifa­de yer alı­yor: “Er­ge­ne­kon da­va­sı ile bu da­va ara­sın­da hu­ku­ki ve fii­li ir­ti­bat bu­lun­du­ğu id­di­a edil­miş ol­ma­sı kar­şı­sın­da ön­ce­lik­le da­va­la­rın bir­leş­ti­ril­me­sin­de zo­run­lu­luk bu­lun­du­ğu...” İş­te bu ka­rar çok önem­li bir hu­ku­ki so­nuç. Zi­ra Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın ni­ren­gi nok­ta­sı­nı da Da­nış­tay’a ya­pı­lan sal­dı­rı teş­kil edi­yor. Zi­ra bu sal­dı­rı­dan ve onun­la bağ­lan­tı­lı olay­lar­dan yo­la çı­kı­la­rak da­va sü­re­ci baş­la­tıl­mış­tı... Dün ay­nı za­man­da Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı ara­sın­da is­min­den en çok bah­se­di­len ki­şi olan Ve­li Kü­çük’ün sor­gu­la­ma­sı ya­pı­lı­yor­du. Bu ge­liş­me­nin ay­nı gü­ne rast­la­ma­sı el­bet­te yal­nız­ca bir te­sa­düf. Ama Yar­gı­tay ka­ra­rı çok çok önem­li. Muh­te­me­len bu­gün­kü ba­zı ga­ze­te­ler de “şok ge­liş­me” baş­lık­la­rı ata­cak ama, tek­rar ede­yim ki, ‘şok’ ke­li­me­si­ni lü­zum­suz ye­re kul­lan­mak se­vim­siz bir şey!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT