BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nde (TBBL), 10. haf­ta maç­la­rı­nın prog­ra­mı bel­li ol­du. Bu­na gö­re bu haf­ta oy­na­na­cak olan F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi kar­şı­laş­ma­sı, pa­zar gü­nü Ca­fe­ra­ğa Spor Sa­lo­nu’nda sa­at 17.00’de oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: Cu­ma: 14.00 Çan­ka­ya-Tar­sus. Cu­mar­te­si: 14.00 Bah­çe­şe­hir-Cey­han. Pa­zar: 14.00 Mer­sin-Sam­sun Bas­ket­bol, 16.00 Pan­küp-G.Sa­ray, 17.00 F.Bah­çe-Be­şik­taş.Ba­yan der­bi­si pa­zar gü­nü Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nde (TBBL), 10. haf­ta maç­la­rı­nın prog­ra­mı bel­li ol­du. Bu­na gö­re bu haf­ta oy­na­na­cak olan F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi kar­şı­laş­ma­sı, pa­zar gü­nü Ca­fe­ra­ğa Spor Sa­lo­nu’nda sa­at 17.00’de oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: Cu­ma: 14.00 Çan­ka­ya-Tar­sus. Cu­mar­te­si: 14.00 Bah­çe­şe­hir-Cey­han. Pa­zar: 14.00 Mer­sin-Sam­sun Bas­ket­bol, 16.00 Pan­küp-G.Sa­ray, 17.00 F.Bah­çe-Be­şik­taş. Fe­ner TOP 16 ma­çın­da F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi’nde İs­pan­yol Jo­ven­tut ile kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi’de­ki maç sa­at 20.45’de baş­la­ya­cak. Ba­yan­lar Av­ru­pa Li­gi’nde ise F.Bah­çe sa­at 18.15’te Be­ret­ta Fa­mi­la’yı ko­nuk eder­ken, Be­şik­taş dep­las­man­da Na­dezh­da ile kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda Bo­taş, 67-65’in rö­van­şın­da San Jo­se ile, FI­BA Chal­len­ge Cup’ta da G.Sa­ray Hır­va­tis­tan’da Zag­reb ile kar­şı­la­şa­cak. Tu­gay an­tre­nör olu­yor Black­burn Ro­vers’da Tek­nik Di­rek­tör Pa­ul In­ce dö­ne­mi ka­pa­nır­ken, ye­ri­ne gel­me­si bek­le­nen Gra­eme Sou­ness’in yar­dım­cı­lı­ğı­na, bu­ra­da for­ma gi­yen es­ki mil­li fut­bol­cu Tu­gay Ke­ri­moğ­lu’nun ge­le­ce­ği id­di­a edil­di. Su­ba­ru da çe­kil­di Su­zu­ki’nin ar­dın­dan, Ja­pon Su­ba­ru fir­ma­sı da ge­le­cek yıl­ki Dün­ya Ral­li Şam­pi­yo­na­sı’ndan çe­kil­di. Su­ba­ru’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, kü­re­sel ma­li kriz ne­de­niy­le 2009 Dün­ya Ral­li Şam­pi­yo­na­sı’nda yer al­ma­ya­cak­la­rı bil­di­ril­di. Su­zu­ki de dün bu şam­pi­yo­na­dan ay­nı ge­rek­çey­le çe­kil­di­ği­ni açık­la­mış­tı. Ec­za­cı tur pe­şin­de In­de­sit Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi E Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va, 3-1 yen­di­ği Fran­sa tem­sil­ci­si ASPTT Mul­ho­use’ı bu kez dep­las­man­da ye­ne­rek tu­ru ga­ran­ti­le­mek is­ti­yor. Pa­la­is des Sports Mul­ho­use Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak maç TSİ 20.00’de baş­la­ya­cak. F.Bah­çe de sa­at 19:30’da Hal­dun Ala­gaş’da Irak­lis’le kar­şı­la­şa­cak. Okur da dur­du­ra­ma­dı Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun ta­kı­mı Or­lan­do Ma­gic, dep­las­man­da Gol­den Sta­te War­ri­ors’ı 109-98 ye­ner­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 12 sa­yı kay­det­ti. Meh­met Okur’un 13 sa­yı at­tı­ğı maç­ta ise Utah Jazz, Bos­ton Cel­tics 100-91 mağ­lup ol­du. At­lan­ta-Char­lot­te: 83-79, To­ron­to-New Jer­sey: 87-94, Was­hing­ton-In­di­ana: 98-118, Mia­mi-Mil­wa­uke­e: 83-98, Dal­las-Den­ver: 88-98, Phoe­nix-Knicks: 111-103, Sac­ra­men­to-Min­ne­so­ta: 118-103. Hi­da­yet Av­ru­pa’dan aday Av­ru­pa’da “2008 Yı­lı­nın Oyun­cu­la­rı”nın se­çil­me­si için oy­la­ma­lar baş­lar­ken, Tür­ki­ye’den Hi­da­yet Tür­koğ­lu ile bir­lik­te, genç oyun­cu­lar Enes Kan­ter ve Ba­har Çağ­lar da ödül­ler için aday gös­te­ril­di. Av­ru­pa’da Yı­lın Bas­ket­bol­cu­su ödü­lü için oy­la­ma­lar 2009 yı­lı Ocak ayın­da so­na ere­cek. Bu ödü­lü ge­çen yıl Utah Jazz’dan An­dre­i Ki­ri­len­ko al­mış­tı. Ün­sal: Kim­se­yi sat­ma­yız Si­vass­por Ba­sın Söz­cü­sü Fik­ret Ün­sal, hiç­bir fut­bol­cu­yu sat­mak is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. “Zir­ve­ye çık­tık, tez­gah­lar baş­la­dı. Meh­met Yıl­dız is­mi trans­fer­de ge­çi­yor” di­yen Ün­sal, “Meh­met’i sat­ma­yıp şam­pi­yon ola­ca­ğız. 50 mil­yon eu­ro ver­se­ler sat­ma­yız. Ama ken­di git­mek is­ter­se de önü­nü ka­pat­ma­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ha­ta fut­bo­lun par­ça­sı TFF Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, ha­kem ha­ta­la­rı­nın fut­bol oyu­nu­nun bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ‘’Ha­kem ha­ta­sı bun­dan son­ra ol­ma­ya­cak der­sek po­pü­list ko­nuş­muş olu­ruz. Ha­ta­lar olun­ca ku­lüp­le­ri­miz üzü­lü­yor ama biz de üzü­lü­yo­ruz. Bi­zi en çok üzen ise bu ha­ta­la­rın ar­ka­sın­da ka­sıt aran­ma­sı­dır’’ de­di. UE­FA’da tur ge­ce­si UE­FA Ku­pa­sı’nda 4 grup­ta bu ge­ce oy­na­na­cak maç­lar son­ra­sı bir üst tu­ra adı­nı yaz­dı­ra­cak olan ta­kım­lar bel­li ola­cak. Prog­ram şöy­le: E Gru­bu: Port­smo­uth-Hee­ren­ve­en, Mi­lan-Wolf­sburg. F Gru­bu: Ham­burg-As­ton Vil­la, Ajax-S.Prag. G Gru­bu: Club Brug­ge-Ko­pen­hag, St Eti­en­ne-Va­len­ci­a. H Gru­bu: De­por­ti­vo-Nancy, Fe­ye­no­ord-Lech. Ya­zı­cı: Ser­can bel­ki Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı, adı F.Bah­çe ile anı­lan genç gol­cü Ser­can için “Eğer şart­lar Bur­sas­por’un men­fa­at­le­ri­ne uy­gun olur­sa dü­şü­nü­rüz” der­ken Trab­zons­por’un gün­de­min­de olan Kap­tan Yu­suf ile Mus­ta­fa Sarp’ı ke­sin­lik­le sat­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. 2.Lig’de bu­gün 1. Grup: 13.30 Sa­rı­yer-G.O.Pa­şa, Kör­fez Bld.-Bo­zü­yük, BUG­SAŞ-Bey­ler­be­yi, Pen­dik-Dar­da­nel, Da­rı­ca G.Bir­li­ği-Geb­ze. 2. Grup: 13.30 Al­tı­nor­du-A.De­mir, Fet­hi­ye-Af­yon, Ak­hi­sar-Alan­ya, Tar­sus İ.Y.-Tur­gut­lu, De­niz­li Bld.-Mar­ma­ris. 3. Grup: 13.30 Ali­bey­köy-İs­tan­bul, Kı­rık­ka­le-Bey­koz, Te­le­kom-Mer­sin İ.Y., Kır­şe­hir-Eti­mes­gut, Mal­te­pe-K.Şe­ker. 4. Grup: 13.30 Ka­ra­de­niz-Pa­zar, Ar­sin-Ço­rum, Er­zu­rum-Yim­paş, Çan­kı­rı-Kars, To­kat-Ofs­por.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT