BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 bar ci­na­ye­ti­nin ­sa­nık­la­rı ya­ka­lan­dı

2 bar ci­na­ye­ti­nin ­sa­nık­la­rı ya­ka­lan­dı

Be­yoğ­lu ve Şiş­li’de­ki 2 ay­rı bar­da çı­kan si­lah­lı kav­ga­da 5 ki­şi­nin öl­dü­ğü, 10 ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı o­lay­lar­la il­gi­li 16 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı.Gözaltına alınan ka­til zan­lı­la­rı­nın İs­tan­bul’da me­kan iş­let­me­ci­li­ği yap­tık­la­rı­nın be­lir­len­di­ği­ kay­dedildi. Be­yoğ­lu’nda bir bar­da mey­da­na ge­len ve 3 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği si­lah­lı sal­dı­rıy­la il­gi­li 6 ki­şi Zon­gul­dak’ın Ereğ­li il­çe­sin­de ya­ka­lan­dı. Kur­ban Bay­ra­mı’nın 2. gü­nü Be­yoğ­lu’nda­ki bir bar­da mey­da­na ge­len si­lah­lı sal­dı­rı­da Ya­vuz Yıl­dız ve Tu­fan Sa­ral, Mu­rat Uy­gur ise ağır ya­ra­lı ola­rak kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Ce­za­evin­de­ki Ya­kup S. ile Mu­rat B. ara­sın­da ba­rın iş­let­me­si ko­nu­sun­da çık­tı­ğı ile­ri sü­rü­len ola­yın ar­dın­dan Ya­kup S.’nin adam­la­rı ol­du­ğu id­di­a edi­len ve olay ye­rin­den kaç­tı­ğı be­lir­ti­len 6 ki­şi­yi ara­ma ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­mış­tı. İs­tan­bul po­li­si, Zon­gul­dak ve Ereğ­li po­li­si ile bir­lik­te yap­tı­ğı or­tak ça­lış­may­la zan­lı­la­rı yak­la­şık 3 gün bo­yun­ca ta­kip et­ti. Ben­zin­lik­te dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ya­ka­la­nan A.S., Y.S., B.S., H.S., Ö.S. ve E.Ö. ya­pı­lan sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan İs­tan­bul’da ad­li­ye­ye sevk edil­di­ler. Şiş­li’de bir bar­da 2 ki­şi­nin öl­dü­rül­dü­ğü, 4 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı kav­ga­ya il­gi­li de 10 ki­şi da­ha gö­zal­tı­na alın­dı. El­ma­dağ Cum­hu­ri­yet Cad­de­si’nde­ki bir bar­da iki grup ara­sın­da çı­kan kav­gay­la il­gi­li ola­rak da­ha ön­ce 3’ü ka­dın 8 ki­şi­yi gö­zal­tı­na alan po­lis, 10 ki­şi­yi da­ha gö­zal­tı­na al­dı. Ya­ra­lı­la­rın da ifa­de­si­ni alan po­li­sin, gö­zal­tın­da­ki 18 ki­şi­nin sor­gu ve iş­lem­le­ri için sav­cı­lık­tan ek gö­zal­tı sü­re­si al­dı­ğı kay­de­dil­di. Bı­çak, şi­şe ve cam par­ça­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı kav­ga­da, Onur Gök­taş ile Mu­rat Çı­nar öl­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT