BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yan­gın ­deh­şe­ti

Yan­gın ­deh­şe­ti

Fa­tih’te e­lekt­ro­nik mal­ze­me sa­tan dük­kan­da çı­kan yan­gın­da 1 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Bah­çe­li­ev­ler­’de i­se a­lev a­lev ya­nan bir ka­fe kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di> Mus­ta­fa ESEN İS­TAN­BUL İHA Fa­tih’te, Ha­lı­cı­lar Cad­de­sin­de­ki bir elek­tro­nik mal­ze­me dük­ka­nın­da yan­gın çık­tı. İd­di­aya gö­re ge­ce geç sa­at­ler­de ka­pa­lı olan iş ye­ri­nin ya­nı­na ge­len kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler, iş ye­ri­nin ca­mı­nı kı­ra­rak içe­ri­ye ya­nı­cı mad­de atıp kaç­tı. Olay sı­ra­sın­da iş ye­rin­de bu­lu­nan dük­kan sa­hi­bi Ser­dar Özer (20) alev­le­rin ara­sın­da kal­dı. Gü­rül­tü­le­ri du­yan va­tan­daş­la­rın ih­ba­rı üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri, yan­gı­na mü­da­ha­le et­ti. Dük­kan sa­hi­bi Özer’in ya­na­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği an­la­şı­lır­ken, olay ye­ri­ne ge­len ya­kın­la­rı si­nir kriz­le­ri ge­çir­di. Bah­çe­li­ev­ler’de ise, Şi­ri­nev­ler Ma­hal­le­sin­de­ki bir ka­fe­ter­ya­da ön­ce­ki ge­ce sa­at 00.30 sı­ra­la­rın­da ön­ce bir pat­la­ma du­yul­du, ar­dın­dan yan­gın çık­tı. 6 kat­lı bi­na­nın bi­rin­ci ka­tın­da bu­lu­nan ka­fe­de­ki yan­gın, it­fa­iye ekip­le­ri­nin uzun sü­ren ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu sön­dü­rül­dü. Yan­gın so­nu­cu ka­fe kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT