BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ka­dı­köy Sa­lı Pa­za­rı ­son de­fa ku­rul­du

Ka­dı­köy Sa­lı Pa­za­rı ­son de­fa ku­rul­du

Meş­hur Ka­dı­köy Sa­lı Pa­za­rı dün son de­fa ku­ru­lur­ken, pa­za­rın kal­dı­rıl­ma­sı­na es­naf ve va­tan­daş­lar tep­ki gös­ter­di. Adıy­la öz­deş­le­şen ve her sa­lı Kuş­di­li mev­ki­in­de ku­ru­lan pa­zar dün son de­fa ku­rul­du.Meş­hur Ka­dı­köy Sa­lı Pa­za­rı dün son de­fa ku­ru­lur­ken, pa­za­rın kal­dı­rıl­ma­sı­na es­naf ve va­tan­daş­lar tep­ki gös­ter­di. Adıy­la öz­deş­le­şen ve her sa­lı Kuş­di­li mev­ki­in­de ku­ru­lan pa­zar dün son de­fa ku­rul­du. Ye­ri­ne Kuş­di­li Pa­zar Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi ku­ru­la­cak olan Sa­lı Pa­za­rı, 23 Ara­lık ta­ri­hin­den iti­ba­ren Fi­kir­te­pe’de­ki ge­çi­ci ye­rin­de hiz­met ve­re­cek. Kuş­di­li Pa­zar Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la, Sa­lı Pa­za­rı, in­şa­a edi­len alış­ve­riş mer­ke­zin­de hiz­met ver­me­ye de­vam ede­cek. Dün son de­fa tez­gah açan Sa­lı Pa­za­rı­na ge­len va­tan­daş­lar, pa­za­rın ay­nı yer­de ku­rul­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT