BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 6 ço­cu­ğu olan B­rad Pitt da­ha çok ço­cuk is­ti­yor!

6 ço­cu­ğu olan B­rad Pitt da­ha çok ço­cuk is­ti­yor!

Holl­ywo­od’­un ün­lü isim­le­ri Brad Pitt ve Tom Cru­ise, si­ne­ma­dan ar­ta ka­lan va­kit­le­ri­ni ço­cuk­la­rı­na ayı­rı­yor. 6 ev­lat sa­hi­bi Pitt da­ha faz­la ço­cuk is­ter­ken, Cru­ise ise ço­cuk fil­mi çe­ke­cekSi­ne­ma dün­ya­sı­nın iki ün­lü is­mi Brad Pitt ile Tom Cru­ise, ka­ri­yer­le­rin­de ol­gun­luk ça­ğı­nı ya­şar­ken, ken­di­le­ri­ni iyi­ce ço­cuk­la­rı­na ada­dı. Brad Pitt, da­ha faz­la ço­cuk is­te­di­ği­ni be­lir­tir­ken, Cru­ise da kı­zı Su­ri­’nin de iz­le­ye­bi­le­ce­ği bir ço­cuk fil­mi yap­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni açık­la­dı. Pitt, AB­D’­de ya­yım­la­nan “Hel­lo­” der­gi­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ev­lat edin­dik­le­ri Pax (4), Za­ha­ra (3) ve Mad­dox (7) ve sa­hip ol­duk­la­rı Shi­loh (2) ile Knox ve Vi­vi­en­ne ad­lı ikiz­ler­le be­ra­ber 6 ço­cuk­la­rı­nın ol­du­ğu­nu, bu du­ru­mun ken­di­le­ri­ne ne­şe ver­di­ği­ni söy­le­di. Tıp­kı Brad Pitt gi­bi ge­niş bir ai­le­ye sa­hip olan Tom Cru­ise da oyun­cu eşi Ka­ti­e Hol­mes ile sa­hip ol­duk­la­rı 2 ya­şın­da­ki kı­zı Su­ri­’nin ya­nı sı­ra, Co­nor (13) ve Bel­la (15) ad­lı iki ço­cu­ğu da Ni­co­le Kid­man ile ev­li­li­ği sı­ra­sın­da ev­lat edi­nen Cru­ise, ar­tık “cid­di film­le­re­” ara ve­rip ço­cuk­la­rın iz­le­ye­ce­ği bir film yap­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT