BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Helikopterli alışveriş

Helikopterli alışveriş

Ro­man­ya­’nın Ba­ca­u şeh­rin­de ya­şa­nan olay­da, bir he­li­kop­ter yö­re­de­ki hi­per­mar­ke­te alış­ve­riş için ge­len hal­kın şaş­kın ba­kış­la­rı ara­sın­da ma­ğa­za­nın oto­par­kı­na in­di.Ro­man­ya­’nın Ba­ca­u şeh­rin­de ya­şa­nan olay­da, bir he­li­kop­ter yö­re­de­ki hi­per­mar­ke­te alış­ve­riş için ge­len hal­kın şaş­kın ba­kış­la­rı ara­sın­da ma­ğa­za­nın oto­par­kı­na in­di. He­li­kop­ter­den inen 2 ki­şi mar­ke­te gi­re­rek yak­la­şık bir sa­at bo­yun­ca alış­ve­riş yap­tı. El­le­rin­de alış­ve­riş po­şet­le­riy­le dö­nen 2 ki­şi da­ha son­ra he­li­kop­ter­le böl­ge­den ay­rıl­dı. Gör­gü ta­nık­la­rın­dan Ge­or­ge­ta Sto­ica, “Dı­şa­rı­sı rüz­gar­lıy­dı. He­li­kop­ter ra­hat­lık­la elek­trik di­rek­le­ri­ne ve­ya yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na çar­pıp par­ça­la­na­bi­lir, bir fa­ci­a ya­şa­na­bi­lir­di­” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT