BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇO­CUK­LAR şiş­man­lı­yor

ÇO­CUK­LAR şiş­man­lı­yor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, normal kiloda doğan çocukların, okul öncesi dönemde obeziteye yakalandığı ortaya çıktıGü­nü­müz ço­cuk­la­rı­nın 25 yıl ön­ce­si­ne oran­la da­ha şiş­man ol­du­ğu be­lir­til­di. İn­gil­te­re­’de 233 ço­cuk üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da, ço­cuk­lar do­ğum­dan er­gen­li­ğe ka­dar olan dö­nem­de ta­kip edil­di. Araş­tır­ma­da, ço­cuk­la­rın do­ğum ki­lo­la­rı­nın 25 yıl ön­ce­ki ço­cuk­lar­la ay­nı ol­du­ğu an­cak er­gen­li­ğe ka­dar 1980’ler­de­ki ço­cuk­la­ra kı­yas­la çok da­ha faz­la ki­lo al­dık­la­rı be­lir­len­di. Prof. Terry Wil­kin, ço­cuk­la­rın faz­la ki­lo­la­rı­nı okul ça­ğın­dan ön­ce top­la­mış ol­ma­la­rı­nın ço­cuk­luk obe­zi­te­sin­den oku­lun de­ğil evin so­rum­lu ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti. Wil­kin, bu şiş­man­lı­ğı fi­zik­sel ha­re­ket az­lı­ğın­dan zi­ya­de ye­mek­le­rin ka­lo­ri mik­ta­rı­nın art­ma­sı­nın ve por­si­yon­la­rın bü­yü­me­si­nin yol açtığını söy­le­di.
Kapat
KAPAT