BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhtiyaç duyulan buluşlar

İhtiyaç duyulan buluşlar

- Te­re, ro­ka, ma­rul, çi­lek gi­bi top­rak­la sa­mi­mi ye­ti­şen seb­ze mey­ve­le­ri he­men­ce­cik to­zun­dan top­ra­ğın­dan ayı­ra­bi­len zım­bır­tı.- Te­re, ro­ka, ma­rul, çi­lek gi­bi top­rak­la sa­mi­mi ye­ti­şen seb­ze mey­ve­le­ri he­men­ce­cik to­zun­dan top­ra­ğın­dan ayı­ra­bi­len zım­bır­tı. - Ka­vun kar­puz za­yi­atı­nı ön­le­me amaç­lı ‘ke­lek tes­pit ma­ki­ne­si.’ Gün­lük ha­yat­ta da kul­la­nı­la­bi­lir... - Çe­kil­di­ğin­de yor­gun, dol­muş taş­mış ruh­ta duy­gu ba­şal­tı­mı sağ­la­ya­cak ‘dep­re­si­fo­n’. - Omuz­dan tu­tup sal­lar ça­lar sa­at. - Za­man için ‘Pa­use’ tu­şu. - Rü­ya ka­yıt ma­ki­ne­si. Nab­lu­si­’nin ta­bir ki­ta­bı­nı şa­hıs te­min ede­cek­tir. - İs­ten­me­yen anı­lar için ‘u­nut­tur­ga­ç’. - Sı­nav ön­ce­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re ders not­la­rı için “şu­ra­lar şu­ra­lar önem­li ge­ri­si boş sen­sö­rü­”. - Gaz yap­ma­yan kap­sül bak­li­yat. - So­ğuk ha­va­lar için; bu­run ısı­tı­cı. - Dır­dı­rı sü­züp ba­sit­leş­ti­re­rek er­kek bey­ni­ne ile­ten, mev­zu­nun özü­nü se­çip ve­re­bi­len oto­ma­tik fil­tre. - Söy­le­nen­le­ri düz er­kek man­tı­ğı­na il­gi, em­pa­ti ve has­sa­si­yet ek­le­ye­rek ak­ta­ran mik­ro­fon. - ‘Ak­lı­nı ba­şı­na al’ düğ­me­si... - Ku­ral­cı, sert, ti­tiz ve asa­bi eş­ler için ‘mi­zaç yu­mu­şa­tı­cı­sı­’. - Al­dat­ma­yı ön­le­yi­ci çip. - Şi­şe­len­miş mem­le­ket ha­va­sı. - Bo­ya kü­pü­ne düş­müş­çe­si­ne do­la­nan ba­yan­lar için mak­yaj, özel­lik­le de ruj şab­lo­nu. - Ha­lay ba­şı se­çi­ci­si - So­ğan göz­lü­ğü! En azın­dan bir mut­fak ro­bo­tu ala­na ka­dar... - ‘Mec­lis ti­pi ro­bo­co­p’. Kav­ga­la­rı ayı­ra­bi­len, uyu­yan­la­rı uyan­dı­ra­bi­len, kü­für-taş­kın­lık ha­lin­de ve­kil­le­re ge­rek­li ikaz­la­rı söz­lü ve fii­li ola­rak ya­pa­bi­len... - Kes­tik­çe ken­di­ni 360 de­re­ce­ye ta­mam­la­ya­bi­len pas­ta. - Za­yıf­la­tan man­tı, ka­rış­ma­yan kab­lo, hıç­kı­rık dur­du­ru­cu Ve­e kı­rıl­ma­yan kalp... Evet evet! tam ola­rak bu­nu is­ti­yo­rum... çı­tırt... Ni­nem diyor ki: Ge­çi­ne­me­ye­ne do­kuz ko­ca oku­ma­ya­na do­kuz ho­ca az ge­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT