BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş u­mu­du kâ­bu­sa dön­dü

İş u­mu­du kâ­bu­sa dön­dü

Teks­til a­töl­ye­si­ yöneticisi ka­rı-­ko­ca; i­şe al­dık­la­rı Nadire Can ve e­şi a­dı­na çı­kar­dık­la­rı sah­te kim­lik­ler­le 9 il­de do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tı. Sah­te­ci­likten hak­la­rın­da 60 da­va a­çı­lan Can a­i­le­si, 25 da­va­yı ka­za­nır­ken, zan­lı­la­rı da ya­ka­lat­tıDolandırıcılık iddiasıyla haklarında sayısız dava açılan Can çiftinin hayatı altüst oldu. 13 gün hapis yatan mağdur İrfan Can, 3 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. De­niz­li­’de bir teks­til fab­ri­ka­sı­nın yö­ne­ti­ci­si ka­rı-ko­canın, işe al­dık­la­rı ka­dın ve eşi adı­na çı­kar­dık­la­rı sah­te kim­lik­ler­le 9 il­de do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı id­di­a edil­di. Bir ben­zin is­tas­yo­nun­da pom­pa­cı ola­rak ça­lı­şan İr­fan Can, eşi Na­di­re Can için iş baş­vu­ru­sun­da bu­lun­mak üze­re 2003 yı­lın­da bir teks­til fab­ri­ka­sı­na mü­ra­ca­at et­ti. Ma­ki­ne­ci ola­rak işe baş­la­yan Na­di­re Ca­n’­dan 2 gün son­ra si­gor­ta iş­lem­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si ama­cıy­la ba­zı ev­rak­lar is­ten­di. Ev­rak­la­rı iş­ ye­ri­ne tes­lim eden Na­di­re Can, 10 gün son­ra “ar­tık ma­ki­ne­ci­ye ih­ti­yaç yo­k” de­ni­le­rek iş­ten çı­ka­rıl­dı. Bir süre sonra ev­le­ri­ne ge­len 17 bin YTL’­lik ic­ra ka­ğı­dıy­la bir an­da şaş­kı­na dön­dük­le­ri­ni be­lir­ten İr­fan Can, teks­til fab­ri­ka­sı yö­ne­ti­ci­si B.G ve F.G.’nin ad­la­rı­na dü­zen­le­dik­le­ri sah­te kim­lik­ler­le çok sa­yı­da do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı­nı id­di­a et­ti. Bu olay­lar­dan do­la­yı 13 gün ha­pis yat­tı­ğı­nı be­lir­ten Can, bu­gü­ne ka­dar açı­lan 60 da­va­nın 25’i­ni ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di. Zan­lı­la­rın 9 il­de ad­la­rı­na do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten İr­fan Can, zan­lı F.G’­nin, İz­mir Bu­ca Ce­za­evi’n­de 167 gün ha­pis yat­tık­tan son­ra eşi B.G’­nin su­çu ta­ma­men üst­len­me­si üze­ri­ne tah­li­ye edil­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da 3 yıl­dır hak mü­ca­de­le­si ve­ren ai­le­nin, mah­ke­me, avu­kat ve ev­rak için 20 bin YTL ci­va­rın­da mas­raf yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT