BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 günlük SUDENAZ camiye terk edil­di

2 günlük SUDENAZ camiye terk edil­di

E­dir­ne’nin Ke­şan il­çe­sin­de ca­mi bah­çe­si­ne terk e­dil­miş be­bek bu­lun­du.E­dir­ne’nin Ke­şan il­çe­sin­de ca­mi bah­çe­si­ne terk e­dil­miş be­bek bu­lun­du. A­lı­nan bil­gi­ye gö­re, Bü­yük Ca­mi Ma­hal­le­si’n­de­ki Ye­ni Ca­mi’de na­ma­zı­nı kıl­dık­tan son­ra dı­şa­rı çı­kan va­tan­daş­lar, bah­çe­nin gi­ri­şin­de­ki çan­ta­da be­bek bul­du. Has­ta­ne­ye gö­tü­rü­le­rek sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çi­ri­len ve 2 gün­lük ol­du­ğu be­lir­le­nen kız be­be­ğe “Su­de­naz Öz­türk” a­dı ve­ril­di. Po­lis, sağ­lık du­ru­mu i­yi o­lan be­be­ğin an­ne ve ba­ba­sı­nın bu­lun­ma­sı i­çin ça­lış­ma baş­lat­tı. Hem­şi­re­ler ta­ra­fın­dan tüm ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­nan be­be­ğin, a­i­le­si­nin bu­lu­na­ma­ma­sı ha­lin­de Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk E­sir­ge­me Ku­ru­mu­na tes­lim e­di­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT