BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 283 bin ki­şi­ye da­ha KEY ö­de­ne­cek

283 bin ki­şi­ye da­ha KEY ö­de­ne­cek

Ku­rum ha­ta­sı ve­ya TC kim­lik nu­ma­ra­sı bu­lun­ma­ma­sı gi­bi se­bep­ler­le tem­muz ayın­da baş­la­yan öde­me sü­re­cin­de Ko­nut Edin­dir­me Yar­dı­mı (KEY) pa­ra­la­rı­nı ala­ma­yan yak­la­şık 283 bin ki­şi­ye da­ha öde­mey ya­pı­la­cak.Ku­rum ha­ta­sı ve­ya TC kim­lik nu­ma­ra­sı bu­lun­ma­ma­sı gi­bi se­bep­ler­le tem­muz ayın­da baş­la­yan öde­me sü­re­cin­de Ko­nut Edin­dir­me Yar­dı­mı (KEY) pa­ra­la­rı­nı ala­ma­yan yak­la­şık 283 bin ki­şi­ye da­ha öde­mey ya­pı­la­cak. Tas­fi­ye ha­lin­de­ki Em­lak Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ze­ki Sa­yın, 282 bin 667 ki­şi­ye da­ha KEY pa­ra­la­rı­nın öde­ne­bil­me­si için lis­te­le­rin gön­de­ril­di­ği­ni söy­le­di. Bu ki­şi­le­re iliş­kin lis­te­nin ocak ayı­nın ilk ya­rı­sın­da Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak öde­me­le­rin Zi­ra­at Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Yet­ki­li­ler, açı­lan da­va­lar se­be­biy­le de öde­me­le­re iliş­kin ça­lış­mal­arın uzun sü­re de­vam et­me­si­nin bek­len­di­ği­ni söy­lü­yor. Ka­nuna göre, öde­me­le­re iliş­kin iti­raz­lar, 27 Ekim’e ka­dar ku­rum­la­ra ya­pıldı. Öte yan­dan 28 Tem­muz­da baş­la­yan KEY öde­me sü­re­cin­de 5 mil­yon 95 bin ki­şi­ye top­lam 2.3 mil­yar YTL öde­me ya­pıl­dı. Sa­de­ce 262 kişi Em­lak Ko­nut GYO his­se­si ta­lep et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT