BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Re­el sek­tö­rün bor­cu ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lır”

“Re­el sek­tö­rün bor­cu ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lır”

TBB Baş­ka­nı Er­sin Ö­zin­ce, re­el sek­tö­rün borç­la­rı i­çin ye­ni bir ya­pı­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ö­zel sek­tör kay­gı­lan­ma­sın. Fi­nans­man sağ­la­nır” de­diKO­NUT­TA FREN YAP­TIK, BEN­Zİ­Nİ­MİZ YOK TBB Baş­ka­nı Özin­ce, mev­cut mev­zu­atta, kre­di­le­rin öden­me­me­si ya da bat­ma­sı du­ru­mun­da ban­ka­cı­la­rın ‘zim­met su­çu’ iş­le­miş mu­ame­le­si gör­dü­ğü­nü söy­le­di. “Bu şart­lar­da hiç­bir tüc­ca­rın ba­şın­da ol­ma­yan De­mok­les’in kı­lı­cı bi­zim ba­şı­mız­da var” di­yen Özin­ce, sa­na­yi­ci­le­re hi­ta­ben şun­la­rı söy­le­di: “Bu şart­lar­da hiç­bir ban­ka­nın kre­di ver­me­me­si ge­re­ki­yor. Si­ze ver­di­ği­miz dö­viz kre­di­le­ri yü­zün­den ba­şı­mız ne ka­dar büy­ük be­la­ya gir­di, tah­min ede­mez­si­niz. Ko­nut kre­di­le­rin­de İş Ban­ka­sı fren yap­tı. Ni­ye yap­tı? Ben­zi­ni yok da on­dan.” Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce, An­ka­ra Sa­na­yi Oda­sı’nda­ki top­lan­tı­da, iş dün­ya­sı­nın yü­re­ği­ne su serp­ti. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, ban­ka­lar ve re­el sek­tör ara­sın­da­ki iliş­ki­le­re yö­ne­lik söz­le­ri­ni de Özin­ce, “Ban­ka­lar kre­di ver­mez­se, bu dö­ner on­la­rı vu­rur” di­ye­rek sa­vun­du. Kriz yö­ne­ti­mi­ni de de­ğer­len­di­ren Özin­ce, “Olum­suz­luk­la­rı iyi ida­re et­mek la­zım. San­da­lı sal­la­ma­dan. Bek­len­ti­le­rin yö­ne­ti­mi sa­de­ce hü­kü­met­le­re düş­mü­yor, biz­le­re de dü­şü­yor” de­di. Şir­ket­le­rin borç­la­rı için ye­ni bir ya­pı­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı için­de ol­duk­la­rı­nı, pi­ya­sa­lar­da­ki ra­hat­la­ma pa­ra­le­lin­de kre­di­le­rin ar­ta­ca­ğı me­sa­jı­nı da ve­ren Özin­ce, “Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü bal gi­bi Türk re­el sek­tö­rüy­le, Tür­ki­ye’yle ça­lış­mak zo­run­da. Hiç kay­gı­nız ol­ma­sın, re­el sek­tö­rün fi­nans­ma­nı sağ­la­nır” di­ye ko­nuş­tu. ÖZ­KAY­NAK 15 KAT ART­MIŞ Ban­ka­la­rın 200’de, kriz ön­ce­sin­de­ki öz­kay­nak­la­rı­nın 5.5 mil­yar YTL ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­tan TBB Baş­ka­nı Özin­ce, “Şim­di ise 74 mil­yar YTL. Ne­re­dey­se 15 kat art­mış. Ban­ka­la­rın ya­ban­cı­la­ra sa­tıl­ma­sı ba­zen eleş­ti­ri­li­yor: An­cak bu sa­tış­lar­la ban­ka­la­ra cid­di an­lam­da ser­ma­ye kon­du. Ya­ban­cı­ya sat­ma­say­dık, bu ara­da­ki 69 mil­yar YTL’yi siz ko­ya­cak­tı­nız” gö­rü­şü­nü de di­le ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT