BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MÜ­Sİ­AD’dan ban­ka­la­ra si­tem

MÜ­Sİ­AD’dan ban­ka­la­ra si­tem

MÜSİ­AD, üye­lik pro­fi­li iti­ba­riy­le KO­Bİ’le­rin ve Ana­do­lu ser­ma­ye­si­nin ha­le­ti ru­hi­ye­si­ni yan­sı­tan bir ça­tı ör­gü­tü...MÜSİ­AD, üye­lik pro­fi­li iti­ba­riy­le KO­Bİ’le­rin ve Ana­do­lu ser­ma­ye­si­nin ha­le­ti ru­hi­ye­si­ni yan­sı­tan bir ça­tı ör­gü­tü... Söy­le­dik­le­ri­ni de bu min­val­de oku­mak la­zım. Dün Baş­kan Ömer Ci­hat Var­dan’ın ko­nuş­ma­sı­nı iz­ler­ken, ban­ka­la­rın son dö­nem­de­ki “da­ral­tı­cı” uy­gu­la­ma­la­rı­na tep­ki­li ol­duk­la­rı­nı his­set­tim. Ban­ka­la­rın “tim­sah göz­yaş­la­rı” dö­ker­ken es­naf ve tüc­ca­rı da ca­nın­dan bez­dir­di­ği­ni, an­lam­sız ve­him ve en­di­şe­ler­le sı­kın­tı­yı da­ha da bü­yüt­tük­le­ri­ni söy­le­di Baş­kan... Duy­gu­sal­lık yö­nü ağır bas­sa da, re­el sek­tö­rün önem­li bir tem­sil­ci­si­nin bu söz­le­ri­ni dik­ka­te al­mak la­zım. *** Ban­ka­la­rın 2001’den ka­lan kö­tü bir şöh­ret­le­ri var. O za­man ser­ma­ye­le­ri ye­ter­siz­di, ak­tif­le­ri ka­li­te­siz­di bel­ki ama, şim­di ay­nı du­rum­da de­ğil­ler... Bu­gün­kü bi­lan­ço ya­pı­la­rıy­la ban­ka­la­rın pa­nik­le­me­le­ri ve kre­di müş­te­ri­le­ri­nin “bam te­li­ne bas­ma­la­rı” çok da adil gö­rün­mü­yor açık­ça­sı... Baş­kan Var­dan, halk ban­ka­da­ki mev­du­atı­nı çek­me­yip sis­te­me olan gü­ve­ni­ni gös­te­rir­ken, ban­ka­la­rın kre­di­le­ri “abar­tı­lı bir ace­le­ci­lik­le” kıs­ma­la­rı­nın ka­bul edi­le­bi­lir ol­ma­dı­ğı­nı söy­ler­ken, bi­raz da iş ah­la­kı­na vur­gu ya­pı­yor as­lın­da... *** MÜ­Sİ­AD, is­tih­da­mın ko­run­ma­sı­nı kriz yö­ne­ti­mi­nin ön şar­tı ola­rak ön­gö­rü­yor ve ge­rek­siz pa­nik­le iş­çi çı­kar­ma­nın za­ra­rı­nın fay­da­sın­dan çok ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­yor. İs­tih­dam ko­nu­sun­da bir ay­rım koy­mak ye­rin­de olur as­lın­da; iş­let­me­nin ha­ya­ti­ye­ti­ni ko­ru­mak için “içi kan ağ­la­ya­rak” iş­çi çı­ka­ran iş­let­me­ler­le “fır­sat bu fır­sat” di­ye­rek ça­lı­şan­la­rı­nı ka­pı­nın önü­ne ko­yan­la­rın ay­nı ke­fe­de de­ğer­len­di­ril­me­me­si la­zım. “İs­tih­da­mın ko­run­ma­sı”na vur­gu ya­pan MÜ­Sİ­AD, ken­di üye­si olan iş­let­me­le­rin -me­se­la- Ey­lül-Ka­sım ara­sın­da, is­tih­dam ra­kam­la­rın­da­ki top­lam de­ği­şi­mi ka­mu­oyu ile pay­la­şa­rak bir ön­cü­lük ya­pa­bi­lir. *** MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı’nın ko­nuş­ma­sı, re­el sek­tö­rün -en azın­dan bir bö­lü­mü­nün- en­se­yi ka­rart­ma­dan, fe­la­ket ko­ro­su­nun vel­ve­le­si­ne ka­pıl­ma­dan iş­le­ri­ni sür­dür­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Hü­kü­met, “kri­zi ken­di­le­ri için fır­sa­ta çe­vir­mek is­te­yen­le­re ku­lak as­ma­ya­ca­ğım der­ken” re­el sek­tö­rün “ha­ki­ki” ta­lep ve şi­kâ­yet­le­ri­ni ıs­ka­la­ma­ma­sı la­zım...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT