BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz­de, müş­te­ri “kral” ol­du

Kriz­de, müş­te­ri “kral” ol­du

Kriz­le mü­ca­de­le eden ve kriz­den çık­ma is­te­ğin­de­ki ku­ru­luş­lar, müş­te­ri kay­bet­me­mek için, kriz dö­nem­le­rin­de aza­mi gay­ret gös­te­ri­yor.Kriz­le mü­ca­de­le eden ve kriz­den çık­ma is­te­ğin­de­ki ku­ru­luş­lar, müş­te­ri kay­bet­me­mek için, kriz dö­nem­le­rin­de aza­mi gay­ret gös­te­ri­yor. Tür­ki­ye Ka­li­te Der­ne­ği (Kal­Der) ta­ra­fın­dan her yıl 3 ay­da bir açık­la­nan Tür­ki­ye Müş­te­ri Mem­nu­ni­ye­ti En­dek­si­nin (TMME) 12’nci­sin­de, top­lam 7 sek­tör­de tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti ve ön­ce­ki yıl­la­ra gö­re de­ği­şim de­ğer­len­di­ril­di. Kal­Der Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Ali Rı­za Kay­lan, “Kriz­le mü­ca­de­le eden ve kriz­den çık­ma is­te­ğin­de­ki ku­ru­luş­lar müş­te­ri kay­bet­me­mek için, kriz dö­nem­le­rin­de aza­mi gay­ret gös­te­ri­yor. Kam­pan­ya­lar ve in­di­rim­ler ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca iş­siz kal­mak is­te­me­yen ça­lı­şan­lar da­ha özen­li ça­lı­şı­yor. Bu da müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ar­tı­rı­yor” de­di. SÜT ÜRÜN­LE­Rİ ZİR­VE­DE TMME 2008 yı­lı 3. çey­rek sek­tö­rel so­nuç­la­rın­da en yük­sek müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti 86 pu­an­la süt ve süt ürün­le­ri sek­tö­rün­de el­de edil­di. Bu çey­rek­te mar­ka ba­zın­da en yük­sek mem­nu­ni­ye­ti süt ve süt ürün­le­ri sek­tö­rün­de 86 pu­an­la Da­no­ne ve Pı­nar el­de eder­ken, ev te­miz­lik ürün­le­ri sek­tö­rün­de 85 pu­an­la Uni­le­ver ve Hen­kel, kon­ser­ve, sos, sal­ça sek­tö­rün­de 85 pu­an­la Ta­mek, mar­ga­rin sek­tö­rün­de ise 83 pu­an­la Ül­ker bi­rin­ci ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT