BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­lah’a şük­rün lü­zu­mu

Al­lah’a şük­rün lü­zu­mu

Su­al: Ken­di is­te­ği­miz­le ya­ra­tıl­ma­dı­ğı­mı­za gö­re, Al­lah’a şük­ret­me­miz ge­re­kir mi?Su­al: Ken­di is­te­ği­miz­le ya­ra­tıl­ma­dı­ğı­mı­za gö­re, Al­lah’a şük­ret­me­miz ge­re­kir mi? CE­VAP: Hiç yok­tan ya­ra­tıl­dı­ğı­mız için şü­kür ge­rek­ti­ği gi­bi, şu hu­sus­lar­dan do­la­yı da şü­kür ge­re­kir: 1- Al­la­hü teâ­lâ, bi­zi bir taş, bir bit­ki ve­ya bir hay­van ola­rak de­ğil de, in­san ola­rak ya­rat­tı­ğı için, 2- Müs­lü­man bir ül­ke­de doğ­du­ğu­muz için, [Gay­ri­müs­lim bir ül­ke­de dün­ya­ya gel­sey­dik, araş­tı­rıp iman et­me­miz çok zor olur­du. Müs­lü­man ül­ke­de doğ­ma­mız, Al­la­hü te­âlâ­nın bir ih­sa­nı­dır.] 3- Müs­lü­man ül­ke­de doğ­du­ğu hâl­de, din­siz olan bir­çok ki­şi gi­bi ol­ma­dı­ğı­mız için, 4- Müs­lü­man ai­le­den dün­ya­ya ge­lip, on­lar bi­zi Müs­lü­man ola­rak ye­tiş­tir­di­ği için, 5- Bo­zuk çev­re­nin et­ki­sin­de kal­ma­dan, ima­nı­mı­zı mu­ha­fa­za et­ti­ği­miz için, 6- Mu­sa aley­his­se­lam gi­bi bü­yük bir pey­gam­ber, bu üm­met­ten ol­mak için du­a et­miş­tir. Bir pey­gam­be­rin bi­le is­te­yip de ka­vu­şa­ma­dı­ğı ni­me­te, biz ka­vuş­tu­ğu­muz için, 7- Ül­ke­miz­de ve dün­ya­da, in­san­la­rın ço­ğu, na­maz kıl­mak­tan mah­rum­dur. Na­maz kıl­mak, Al­la­hü te­âlâ­nın ku­lu­nu ken­di­si­ne mu­ha­tap seç­me­si, hu­zu­ru­na ka­bul et­me­si de­mek­tir. Mil­yon­lar­ca, mil­yar­lar­ca in­san ara­sın­dan, bi­zi mu­ha­tap ka­bul et­ti­ği, bi­ze yap, yap­ma di­ye emir­ler ver­di­ği ve her gün beş se­fer, hu­zu­ru­na ka­bul et­ti­ği için, 8- Her ül­ke­de bid’at eh­li grup­lar var. Bid’at­ler iba­det gi­bi iş­le­ni­yor. Bid’at eh­li ol­ma­dı­ğı­mız için, 9- Ce­hen­nem­den kur­tu­la­ca­ğı bil­di­ri­len, Ehl-i sün­net vel ce­ma­at fır­ka­sın­da ol­du­ğu­muz için, 10- İs­lam âlim­le­ri­ni ta­nı­ma­yı, sev­me­yi, ki­tap­la­rı­nı oku­yup di­ni­mi­zi öğ­ren­me­yi ve yay­ma­yı bi­ze na­sip et­ti­ği için de çok şük­ret­mek ge­re­kir. Ne ka­dar çok şük­ret­sek, yi­ne la­yı­kıy­la şük­ret­miş ola­ma­yız. Çün­kü Al­la­hü te­âlâ­nın ni­met­le­ri, ih­san­la­rı say­mak­la bit­mez. Bir âyet-i ke­ri­me mea­li şöy­le­dir: (Al­lah’ın ni­met­le­ri­ni say­ma­ya kalk­sa­nız, bi­ti­re­mez­si­niz.) [Nahl 18] Bir be­yit: Vü­cu­dun her zer­re­si, gel­se de di­le Şük­rün bin­de bi­ri­ni, ya­pa­maz bi­le. Bun­ca ni­met­le­re şük­re­di­yor mu­yuz? Ni­met için­de yü­zen, şük­rü ko­lay ha­tır­la­ya­maz. Bir âyet-i ke­ri­me mea­li de, şöy­le­dir: (Kul­la­rım için­de hak­kıy­la şük­re­den az­dır.) [Se­be 13] Şük­ret­me­mek nan­kör­lük­tür. Al­la­hü teâ­lâ, (Şük­re­der­se­niz, ni­met­le­ri­mi ar­tı­rı­rım. Nan­kör­lük eder­se­niz, aza­bım çok şid­det­li­dir) bu­yu­ru­yor. (İb­ra­him 7) Şük­ret­mek için İs­lam’a uy­mak ge­re­kir. İs­lam’ın emir ve ya­sak­la­rı­na uyan şük­ret­miş olur. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT