BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AVM’yi in­ter­ne­te ta­şı­dı­lar ­Hak­ka­ri’den si­pa­riş gel­di

AVM’yi in­ter­ne­te ta­şı­dı­lar ­Hak­ka­ri’den si­pa­riş gel­di

Da­mat, T­we­en ADV ve da­ha faz­la mar­ka­nın bu­luş­ma nok­ta­sı mo­da­e­li­niz­de.com gün­de beş bin ki­şi ta­ra­fın­dan tık­la­nı­yor ve Tür­ki­ye’nin her ye­ri­ne üc­ret­siz kar­go hiz­me­ti ve­ri­yor> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL MARKALAR TEK ÇATI ALTINA!.. Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len mar­ka­la­rının tem­sil­ci­le­ri, in­ter­net si­te­si ça­tı­sı al­tın­da top­lan­dı. AVM ki­ra­la­rı­nın yük­sek­li­ği­ni bu yol­la aş­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten mar­ka tem­sil­ci­le­ri, bü­tün marka­la­rı ay­nı ça­tı al­tı­na al­ma­yı plan­lı­yor. Kri­zin et­ki­siy­le ar­tan ma­li­yet­ler ve alış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin dö­viz üze­rin­den ki­ra al­ma­sı, pe­ra­ken­de­ci­le­ri in­ter­net­te alış­ve­riş mer­ke­zi oluş­tur­ma­ya zor­la­dı. Or­ka Gro­up ön­cü­lü­ğün­de ku­ru­la­rak er­kek ka­dın gi­yim­den aya­ka­bı ve ta­kı­ya ka­dar bir çok mar­ka­nın sa­tı­şı­nın in­ter­net üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı ‘mo­da­eli­niz­de.com’ si­te­si­nin ta­nı­tı­mı Or­ka Gro­up Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Orak­çı­oğ­lu ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. “Alış veriş merkezlerindeki (AVM) yük­sek ki­ra­lar se­be­biy­le pe­ra­ken­de­ci­ler ola­rak ken­di alış­ve­riş mer­ke­zi­miz kur­ma­ya ka­rar ver­dik” di­yen Orak­çı­oğ­lu, ar­tan ma­ğa­za ma­li­yet­le­ri se­be­biy­le in­ter­net ma­ğa­za­cı­lı­ğı­na önem ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. HE­DEF 2 MİL­YON YTL Cİ­RO İlk ola­rak 10 mar­ka ile yo­la çık­tık­la­rı­nı söy­le­yen Orak­çı­oğ­lu, “Bu­gün 32 mar­ka ile hiz­met ve­ri­yo­ruz. He­de­fi­miz bu sa­yı­yı 100’e çı­kar­mak. Bu yıl­ki he­def ci­ro­muz ise 2 mil­yon YTL” di­ye ko­nuş­tu. Mo­da­eli­niz­de.com Ge­nel Mü­dü­rü Le­vent Arar ise si­te­ye gün­lük 5 bin ki­şi­nin gi­riş yap­tı­ğı­nı ve bun­lar­dan 300-350’sinin alış­ve­riş yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Üc­ret­siz kar­go hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni de be­lir­ten Arar, “En çok İs­tan­bul, An­ka­ra ve İz­mir gi­bi il­ler­den on­li­ne alış­ve­riş ya­pı­lı­yor. An­cak Hak­ka­ri, Ela­zığ, Bin­göl ve Van gi­bi Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu böl­ge­le­ri­ne de sa­tış ya­pı­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye’de­ki bü­tün bü­yük mar­ka­la­rı ‘mo­da­eli­niz­de.com’ ça­tı­sı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni de söy­le­yen Arar, “Her ­ke­si­me ve her büt­çe­ye hi­tap ede­cek ürün­le­ri­ be­lir­le­ye­rek ön­ce­lik­le ül­ke­miz­de, da­ha son­ra da ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­na su­na­ca­ğız” de­di. Ye­ni mar­ka­lar ka­tı­lı­yor Da­mat Twe­en ADV, D’S Da­mat, Sa­at&Sa­at, Twigy, Zen Pır­lan­ta, Pi­er­re Car­din, Ro­man, Silk & Cash­me­re, gi­bi bir­çok ün­lü ve seç­kin mar­ka­yı bu­luş­tu­ran si­te, kı­sa sü­re­de in­ter­net­te ken­di ala­nın­da en ba­şa­rı­lı si­te ol­du. Ala­nın­da bir ilk olan si­te­de bay-ba­yan teks­til ürün­le­ri­nin ya­nı sı­ra ar­tan zi­ya­ret­çi tra­fi­ği ile bir­lik­te ye­ni mar­ka­lar da yer­le­ri­ni al­ma­ya de­vam edi­yor. Si­te üze­rin­den ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de en çok er­kek göm­lek, ti­şört ve ta­kım el­bi­se, ba­yan ter­lik ve ka­dın mü­cev­her ve pır­lan­ta çe­şit­le­ri sa­tı­lı­yor. Kre­di kar­tı kul­la­nı­mın­da 128 Bit SSL ile güç­lü alış­ve­riş gü­ven­li­ği sa­ye­sin­de yüz­de 100 alış­ve­riş ga­ran­ti­si ve­ren si­te­den ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de tüm kre­di kart­la­rı­na tak­sit uy­gu­la­nı­yor ve hiç­bir ek mas­raf öde­me­den, üc­ret­siz kar­go hiz­me­ti ve­ri­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT