BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Koç, genç­le­ri çev­re­ye kar­şı bi­linç­len­di­ri­yor

Koç, genç­le­ri çev­re­ye kar­şı bi­linç­len­di­ri­yor

Koç Top­lu­lu­ğu’nun “Ül­kem İçin” ve “Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si” pro­je­le­ri, Te­ma Vak­fı’nın da des­te­ğiy­le or­tak bir ça­lış­ma­da bu­lu­şa­rak, et­ki ala­nı­nı ge­niş­let­ti.Koç Top­lu­lu­ğu’nun “Ül­kem İçin” ve “Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si” pro­je­le­ri, Te­ma Vak­fı’nın da des­te­ğiy­le or­tak bir ça­lış­ma­da bu­lu­şa­rak, et­ki ala­nı­nı ge­niş­let­ti. Pro­je­nin de­va­mı ni­te­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma ile Koç Top­lu­lu­ğu, sa­de­ce or­man alan­la­rı oluş­tur­mak­la kal­ma­yıp, ye­şil alan­la­rın ko­run­ma­sı için, or­man­la­rın bu­lun­du­ğu il­ler­de­ki ço­cuk­la­ra ve genç­le­re yö­ne­lik bi­linç­len­dir­me kam­pan­ya­sı dü­zen­le­ye­cek. 18-30 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si” bur­si­yer­le­ri ile da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da “Ül­kem İçin” pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ye­ni­le­nen ve ih­ti­yaç­la­rı gi­de­ri­len okul­lar­da­ki öğ­ren­ci­le­re çev­re eği­ti­mi verilecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT