BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘IMF’ye ih­ti­yaç yok ka­mu dev­re­ye gir­sin’

‘IMF’ye ih­ti­yaç yok ka­mu dev­re­ye gir­sin’

MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Var­dan, Tür­ki­ye’nin IMF i­le an­laş­ma­ya ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı ve s­tan­dart bir IMF re­çe­te­si­nin problemleri çöz­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Var­dan, ka­mu­nun dev­re­ye girmesi ge­rek­ti­ği­ni de belirttiTAVSİYELERİ AÇIKLADI MÜ­Sİ­AD ­Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı­da kri­ze kar­şı alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri sı­ra­lar­ken, Mer­kez Ban­ka­sı’nın uy­gu­la­ma­la­rı­nı da teb­rik et­ti. Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, Tür­ki­ye’de 2009 için 50 mil­yar do­lar ol­ma­sı bek­le­nen ca­ri açı­ğın 30 mil­yar do­lar­da ka­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’nin bu açı­ğı çe­vi­re­cek gü­cü var ve bu se­bep­le IMF’ye ih­ti­yaç yok” de­di. Var­dan, ca­ri açı­ğın 10 mil­yar do­la­rı­nın Kör­fez ül­ke­le­rin­den ge­len doğ­ru­dan ya­tı­rım­la, 10 mil­yar do­la­rı­nın ban­ka­la­rın sen­di­kas­yo­nu gi­bi kre­di­le­riy­le ve ka­la­nı­nın da Mer­kez Ban­ka­sı re­zerv­le­rin­den kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “IMF ile an­laş­ma sağ­lan­sa bi­le ka­mu ya­tı­rım­la­rı en­gel­len­me­me­li. 2009’da Tür­ki­ye’nin bü­yü­me­si ka­mu ile sağ­lan­ma­lı” de­di. MER­KEZ’İ TEB­RİK EDİ­YO­RUZ Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’nun (IMF) eko­no­mi­de­ki prob­lem­le­re ça­re ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Var­dan, IMF’den ge­le­cek pa­ra­nın bir an­da pi­ya­sa­ya en­jek­te edi­le­me­ye­ce­ği­ni ve stan­dart bir IMF re­çe­te­si­nin sı­kın­tı­la­rı çöz­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Özel sek­tö­rün en­di­şe­le­ri­nin ber­ta­raf edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Var­dan, “Bu­nun için acil ted­bir, iç pi­ya­sa­da alım gü­cü­nü ha­re­ke­te ge­çir­mek­tir. İs­tih­da­mın ko­run­ma­sı ilk şart­tır, bu­nun ad­re­si ise KO­Bİ’ler­dir” de­di. Var­dan, da­ha ön­ce yük­sek fa­iz, dü­şük kur po­li­ti­ka­sı se­be­biy­le eleş­tir­dik­le­ri Mer­kez Ban­ka­sı’nı, kriz­de üst­len­di­ği ve ba­şa­rıy­la ye­ri­ne ge­tir­di­ği li­ki­di­te yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da­ki et­kin ön­cü­lü­ğü se­be­biy­le teb­rik et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Mer­kez Ban­ka­sı’nın ge­çen ay baş­lat­tı­ğı fa­iz in­di­ri­mi sü­re­ci­ne ka­rar­lı­lık­la de­vam et­me­si ge­re­kir” de­di. MÜSİAD’ın kriz tedbirleri 2009 yı­lın­da ar­sa, bi­na, ma­ki­ne ve teç­hi­zat ya­tı­rım­la­rı için KDV ora­nı yüz­de 1’e in­di­ri­le­bi­lir. > Oto­mo­tiv sek­tö­rü için hur­da in­di­ri­mi ge­ti­ril­me­li ve stok­la­rın eri­til­me­si sağ­lan­ma­lı. > SSK prim­le­ri be­lir­li bir sü­re iş­siz­lik fo­nun­dan sağ­la­na­bi­lir. > İş­siz­lik maa­şı öde­me sü­re­si ar­tı­rıl­ma­lı. > Fir­ma­la­rın dev­le­te olan borç­la­rı ve ala­cak­la­rı ara­sın­da mah­sup­laş­ma et­kin şe­kil­de uy­gu­lan­ma­lı. > Oda ve sen­di­ka­la­rın elin­de­ki pa­ra­la­rın üye­le­ri­ne kul­lan­dı­rıl­ma­sı için ya­sa çı­ka­rı­la­bi­lir. > Ye­ni pa­zar­la­ra açık­mak is­te­yen ih­ra­cat­çı­la­ra des­tek sağ­lan­ma­lı. Tür­ki­ye’de üre­tim ya­pan AB fir­ma­la­rı­nın Türk fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­sı des­tek­len­me­li. > Ko­nut sa­tı­şın­da ye­ni bir KDV dü­zen­le­me­si in­şa­at sek­tö­rü­ne can­lı­lık ge­ti­rir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT