BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Üzün­tü ken­di ken­di­ni gi­de­rir... Ama mut­lu­lu­ğun tam zev­ki­ni çı­kar­mak için onu pay­la­şa­ca­ğı­nız bi­ri­nin ol­ma­sı ge­re­kir....” (...Mark Twa­in)te­be­şir to­zu “-Üzün­tü ken­di ken­di­ni gi­de­rir... Ama mut­lu­lu­ğun tam zev­ki­ni çı­kar­mak için onu pay­la­şa­ca­ğı­nız bi­ri­nin ol­ma­sı ge­re­kir....” (...Mark Twa­in) bir film di­ya­lo­ğu! “-En hey­bet­li dü­şün­ce­ler bi­le çok sık du­yul­du­ğun­da gü­lünç olur­lar...” (...Il Pos­ti­no fil­min­den) Te­mel’in ye­ri Ka­ra­de­niz’de su bas­kı­nı ol­muş... Uzun sü­re Te­mel’den ha­ber alı­na­ma­mış... Or­ta­lık du­ru­lun­ca ar­ka­daş­la­rı me­rak edip bir tek­ne ile evi­ne ulaş­mış­lar... Bak­mış­lar Te­mel’in evin­de bir ilan; “-De­niz man­za­ra­lı ev...” bizimkiler (...Al­man­ya’da­ki Bi­zim­ki­ler’den) San­tral­de­ki Ra­bi­a Ha­nım; Ha­lil Ba­ba’yla ye­ni bul­duk­la­rı ev mev­zu­un­dan ko­nu­şu­yor­lar... Ra­bi­a Ha­nım, “Ben ev­le­nin­ce ba­bam­lar da­ha kü­çük bir eve ta­şı­na­cak­lar...” Ha­lil Ba­ba du­ru­mu yo­rum­lu­yor; “-Ev­len­sen ne ola­cak?... Bir ta­ne ve­ri­yor­sun, dört ta­ne ge­ri ge­li­yor...” tuzaktan kumanda (...FLASH - Dest-i İz­di­vaç) EV­LE­NE­CEK AM­CA: Ben iyi mu­ame­le is­te­rim, ko­ca­ya mu­ame­le önem­li... EV­LE­NE­CEK TEY­ZE: Be­nim mu­ame­lem iyi­dir... Sen be­ni ta­şı­ya­bi­le­cek mi­sin aca­ba?... EV­LE­NE­CEK AM­CA: Sır­tı­ma mı bi­ni­cen ki?... ayaküstü... Ma­lum ayak­ka­bı Bush’a te­ğet geç­ti ya; Bi­ze bir şey çı­kar mı di­ye “Te­ğet”in söz­lük an­la­mın bak­tım... Çık­tı; Bkz. Te­ğet: Bir “Doğ­ru”nun; bir “Eğ­ri”nin ya­nın­dan ge­çer­ken eğ­ri­ye ka­za­ra tek bir nok­ta­da te­mas et­me­si ha­li... i­ti­raf re­yo­nu (...isim: özen yıl­maz ...şe­hir: iz­mit ...yaş: on se­kiz-re­şit) Si­ze bu ra­ma­zan ba­şım­dan ge­çen bir ola­yı an­la­ta­ca­ğım... İlk sa­hur­da­yız, ye­mek­le­ri ye­dik ve ben de oruç için ni­yet edi­yo­rum; “-Al­la­hım ni­yet et­tim oru­cu­mu tut­ma­ya...” Kar­de­şi­min tek la­fı bi­zim o ge­ce­yi unut­ma ih­ti­ma­li­ni or­ta­dan kal­dır­dı: “-Ben de...” (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) hayata dair... Dört oğ­lu­nun her­han­gi bir kim­se ve­ya şey hak­kın­da ace­le hü­küm ver­mek­ten ka­çın­ma­sı­nı is­te­yen ba­ba var­mış... Bir gün en bü­yük oğ­lu­na, kı­şın ül­ke dı­şı­na bir yol­cu­luk ya­pa­rak man­go ağa­cı­nı gör­me­si­ni söy­le­miş... Ba­har ge­lin­ce, ikin­ci bü­yük oğ­lu­nu man­go ağa­cı­nı gör­me­si için gön­der­miş... Yaz­la bir­lik­te onun bir kü­çü­ğü yo­la çık­mış... En kü­çük oğ­lu da son­ba­har­da çık­tı­ğı yol­cu­luk­tan dö­nün­ce, dört oğ­lu­nu da ya­nı­na ça­ğı­ra­rak; “Gör­dü­ğü­nüz man­go ağa­cı­nı ba­na an­la­tın” de­miş... En bü­yük oğ­lu ağa­cı kı­şın gör­müş... Ağa­cın, yan­mış, kav­rul­muş bir kü­tük­ten fark­sız ol­du­ğu­nu söy­le­miş... Onun bir kü­çü­ğü; “Dan­tel gi­bi yap­rak­la­rı var” de­miş... Üçün­cü oğ­lu, ağa­cın çi­çek­le­ri­nin gül ka­dar gü­zel ol­du­ğu­nu söy­le­miş... Ço­cuk­la­rı­nın en kü­çü­ğü ise; “Ağa­cın, ar­mu­dun ta­dı­nı an­dı­ran ne­fis mey­ve­le­ri var” de­miş... Akıl­lı ba­ba, o za­man; “Ev­lât­la­rım, he­pi­niz hak­lı­sı­nız” de­miş; “-Çün­kü her bi­ri­niz ağa­cı ay­rı mev­sim­ler­de gör­dü­nüz... Şu hal­de, di­ğer­le­ri­nin dü­şün­ce ve dav­ra­nış­la­rı hak­kın­da hü­küm ve­re­ce­ği­miz za­man, ağa­cı her mev­sim­de gö­rüp gör­me­di­ği­mi­ze emin ol­ma­lı­yız...” bizim ora... Ana­do­lu in­sa­nı Bir gün yo­lun dü­şer­se bi­zim ora­la­ra Mi­sa­fir ol.. Gel Yü­re­ği­mi­ze gir, evi­mi­ze Ya­nı­mı­za otur, yö­re­mi­ze Kı­yı­mı­za çök, kö­şe­mi­ze Bir tas su­yu­mu­zu iç Bir ne­fes çek içi­ne, bi­zim bu­ra­lar­dan He­le bir de, tür­kü do­la di­li­ne Değ­me de bak.. Ana­do­lu in­sa­nı­nın key­fi­ne Na­sıl da hoş­nut olur­lar Na­sıl da sığ­dır­maz­lar se­ni, yer­le­ri­ne, gök­le­ri­ne Ge­çi­yor­san bir uğ­ra... Esir­ge­me se­la­mı­nı on­lar­dan İyi bak, gör, ta­nı... ata­nı, ec­da­dı­nı Bak­ma öy­le uzak­tan, çok uzak­lar­dan An­ka­ra’dan, İz­mir’den, İs­tan­bul’dan Ya­kı­na gel.. bağ­rı­na gir Ana­do­lu’nun Ge­çip git­me, bak, gör, ta­nı He­nüz tü­ken­me­miş... saf, ter­te­miz, Ana­do­lu in­sa­nı­nı ... (...İTO Mec­lis Üye­si Hü­se­yin Akar­çeş­me’nin, gön­der­di­ği bay­ram teb­ri­ği­nin ar­ka­sın­da­ki ya­zı... Hü­se­yin Bey’e te­şek­kür edi­yo­ruz) iğ­ne­lik... 3Ç FORMÜLÜ Şeh­re­mi­ni se­çi­mi, Ola­cak ya ya­kın­da... Fu­ka­râ­nın ge­çi­mi, Burs­la kö­mür hak­kın­da! ... Yâ­ni de­ğer­li oyun, Öl­çü­dür ki­şi­nin işi... Et­me­sin sa­na oyun, Oy­la seç­ti­ğin ki­şi! ... Baş­kan se­vip her­ke­si, Şeh­ri et­me­li mâ­mur... Ba­şa­rı gös­ter­ge­si, Sı­fır Çöp Çu­kur Ça­mur! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT