BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ayakkabı fırlatan Iraklı için avukat akını!

Ayakkabı fırlatan Iraklı için avukat akını!

Irak’ta ha­kim kar­şı­sı­na çık­ma­sı bek­le­nen pro­tes­to­cu ga­ze­te­ci Mun­ta­sır el-Zey­di’yi sa­vun­mak için ön­ce­ki ak­şam 100’ün üze­rin­de avu­ka­tın Irak’a gel­di­ği bil­di­ril­di.> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA Irak’ta ha­kim kar­şı­sı­na çık­ma­sı bek­le­nen pro­tes­to­cu ga­ze­te­ci Mun­ta­sır el-Zey­di’yi sa­vun­mak için ön­ce­ki ak­şam 100’ün üze­rin­de avu­ka­tın Irak’a gel­di­ği bil­di­ril­di. Ame­ri­kan Baş­ka­nı Ge­or­ge W.Bush’a geç­ti­ği­miz Pa­zar gü­nü Bağ­dat’ta dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sı sı­ra­sın­da ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci el-Zey­di’nin ağa­be­yi Dır­ğam el-Zey­di; avu­kat­lar ara­sın­da Arap ve Or­ta Do­ğu­lu­la­rın dı­şın­da, ba­tı­lı hu­kuk­çu­la­rın da bu­lun­du­ğu­nu, söz ko­nu­su avu­kat­la­rın ken­di­le­rin­den ve­ka­let is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Avu­kat­la­rın da­va­yı üc­ret­siz ola­rak üst­len­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten el-Zey­di, kar­de­şi­nin ha­ya­tın­dan en­di­şe duy­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “Bun­dan 1 yıl ön­ce de koa­lis­yon güç­le­ri­nin ope­ras­yon­la­rı­nı ha­ber yap­tı­ğı için teh­dit edil­miş­ti. Şim­di da­ha bü­yük bir olay­la kar­şı kar­şı­ya. Ser­best bı­ra­kıl­sa da­hi bir gün mut­la­ka öl­dü­re­cek­ler” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT