BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hu­zur­lu em­zi­rin...

Hu­zur­lu em­zi­rin...

An­ne sü­tün­de bu­lu­nan me­la­to­nin hor­mo­nu, be­bek­ler­de uy­ku­suz­luk, san­cı­lan­ma ve aler­ji prob­lem­le­ri­ni azal­tı­yor... Stres­siz ve yü­zü bol­ca gü­len an­ne­le­rin sü­tün­de bu hor­mon da­ha faz­la...Uz­man­lar, be­be­ğin ge­li­şi­min­de an­ne sü­tü­nün bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı, an­ne ve be­be­ğin mut­lu ol­ma­sı için do­ğum­la bir­lik­te ya­kın te­mas sağ­lan­ma­sı, an­ne­nin be­be­ğiy­le ya­kın­dan il­gi­len­me­si ve be­be­ğe ye­te­rin­ce an­ne sü­tü ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Prof. Dr. Se­lim Kur­toğ­lu, do­ğum­la bir­lik­te an­ne, be­bek iliş­ki­le­ri­nin ye­ter­li ve uy­gun bi­çim­de sağ­lan­ma­sı­nın ve sür­dü­rül­me­si­nin hem an­ne, hem de be­bek sağ­lı­ğı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­lar­ken, “Me­la­to­nin be­yin­den sal­gı­la­nan ve in­san­da bi­yo­lo­jik rit­mi sağ­la­yan bir hor­mon­dur. Bu hor­mon, be­bek­ler­de uy­ku dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor, ba­ğır­sak san­cı­la­rı­nı ön­lü­yor ve aler­ji prob­lem­le­ri­ni azal­tı­yor. An­cak, be­bek­ler­de ye­ter­li mik­tar­da ve rit­mik ola­rak me­la­to­nin sal­gı­lan­ma­sı yak­la­şık 3 ay­dan son­ra or­ta­ya çı­kı­yor. Bu ne­den­le, be­bek­le­rin 3 aya ka­dar an­ne sü­tün­den al­dı­ğı me­la­to­nin hor­mo­nu­nun öne­mi ar­tı­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re, bu hor­mon an­ne sü­tün­de ak­şam sa­at­le­rin­de gün­dü­ze oran­la da­ha faz­la ar­tı­yor” di­yor. KI­ZIL­CIK VE KEREVİZ STRE­Sİ AZAL­TI­YOR Ja­pon­ya’da ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re gül­me­nin de an­ne­le­rin sü­tün­de­ki me­la­to­nin hor­mo­nu dü­ze­yi­ni et­ki­le­di­ği­ni be­lir­ten Prof. Dr. Se­lim Kur­toğ­lu, “Araş­tır­ma­da, mut­lu ve gü­len an­ne­le­rin sü­tün­de me­la­to­nin dü­ze­yi­nin art­tı­ğı ve be­bek­ler­de aler­jik prob­lem­le­rin azal­dı­ğı be­lir­len­miş­tir. Bu­nun ya­nın­da, be­bek­le­ri­ni em­zi­ren an­ne­le­rin me­la­to­nin sal­gı­sı­nı ar­tı­ra­cak gı­da­lar ye­me­si tav­si­ye edi­li­yor. Kı­zıl­cık, de­ve di­ke­ni, re­ze­ne, ana­son, ke­re­viz, ay­çi­çe­ği, çe­men, har­dal ve sa­rı kan­ta­ron gi­bi gı­da mad­de­le­ri me­la­to­nin sal­gı­sı­nı ar­tı­rı­yor” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. Diş ipi doğ­ru kul­la­nılmalı > Yak­la­şık 50 cm uzun­lu­ğun­da diş ipi­ni ala­rak her iki eli­ni­zin or­ta par­mak­la­rı­na, ara­la­rın­da 5 cm boş­luk ka­la­cak şe­kil­de faz­la sı­kı ol­ma­ya­cak şe­kil­de do­la­yın. > Baş ve işa­ret par­mak­la­rı­nız­la diş ipi­ni ger­gin­leş­ti­re­rek, ya­vaş­ça diş­le­ri­ni­zin ara­sı­na ge­çi­rin. Bu ara­da diş ipi­ni ko­par­ma­ma­ya ve diş et­le­ri­ni ze­de­le­me­me­ye dik­kat edin. > Diş ipi­ni ‘C’ şek­lin­de eğe­rek diş­le­ri­ni­zi kav­ra­ya­cak şe­kil­de diş ara­la­rın­da aşa­ğı­ya ve yu­ka­rı­ya doğ­ru ya­vaş­ça gez­di­rin; diş eti çiz­gi­si­nin al­tı­nı da te­miz­le­yin. > Her bir di­şe geç­ti­ği­niz­de par­ma­ğı­nı­za do­la­dı­ğı­nız diş ipin­den ye­ni bir bö­lüm kul­la­nın. Di­ya­bet­Tır Tür­ki­ye’de Dün­ya Di­ya­bet Vak­fı ön­der­li­ğin­de, No­vo Nor­disk’in kat­kı­la­rıy­la, di­ya­be­te iliş­kin bi­linç dü­ze­yi­ni yük­selt­mek üze­re, Di­ya­be­ti De­ğiş­tir­mek Tı­rı Dün­ya Tu­ru 2006’da baş­la­dı. Di­ya­bet­Tır 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren 5 kı­ta­da, yüz­ bin­ler­ce ki­şi ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edil­di. 2006 yı­lın­da Da­ni­mar­ka’dan ha­re­ket eden Di­ya­bet­Tır; 22 ül­ke­yi zi­ya­ret et­tik­ten son­ra dün Bul­ga­ris­tan sı­nı­rın­daki Ka­pı­ku­le’den ül­ke­mi­ze gi­riş yap­tı. Di­ya­bet­Tır 16-20 Ara­lık ta­rih­le­rin­de her gün 10:00-16:00 ara­sı, Ce­va­hir Alış­ve­riş mer­ke­zi önün­de, hal­kın zi­ya­re­ti­ne açık ola­cak ve ak­ti­vi­te sü­re­sin­ce hal­ka üc­ret­siz kan şe­ke­ri öl­çü­mü ya­pı­la­cak. Çayı ılık su ile dem­le­yin Sa­bah kah­val­tı­sın­da ya da ak­şam ye­me­ği son­ra­sın­da, hoş ko­ku­lu bir çay iç­me­nin ta­dı bam­baş­ka... Kay­nar suy­la çay dem­le­mek ça­ya acı­lık ve­rir... Bu­nu en­gel­le­mek için, alt­ta­ki su kay­na­dık­tan son­ra üze­ri­ne bir mik­tar so­ğuk su ek­le­yip ça­yı öy­le dem­le­mek ge­re­ki­yor. İNCİ “-Ben şöh­re­ti sa­de­ce ta­nın­mak ola­rak al­gı­lı­yo­rum... Be­nim ha­ya­tım­da ün­lü ol­mak hiç­bir şey de­ğiş­tir­me­di... İşim bi­tin­ce es­ki­den ne ya­pı­yor­sam yi­ne ay­nı şey­le­ri ya­pı­yo­rum...” (...Me­lis Bir­kan / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...Ahmet Said Bingöl’ün mesajı) HA­YAT RA­Bİ­A İLE GÜ­ZEL... Ca­nım­dan çok sev­di­ğim ha­yat ar­ka­da­şım­la çık­tı­ğım, bir ömür bo­yu sü­re­cek olan yol­cu­lu­ğu­mu­zun ilk du­ra­ğın­da­yız... Bi­rin­ci ev­li­lik yıl­dö­nü­mü­müz mü­na­se­be­ti ile, biz­den des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen ve hiçbir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­yan ai­le­le­ri­mi­ze son­suz te­şek­kü­rü borç bi­lir, da­ha ni­ce yıl­la­ra be­ra­ber gir­me­yi Ce­nab-ı Al­lah’tan ni­yaz ede­riz... EB­RAR & EC­RİN EYİ­GÜN Bi­ze Es­ki­şe­hir’den gü­lüm­sü­yor­lar... Bu­gün Ec­rin’in do­ğum gü­nü ay­nı za­man­da... Da­yı­sı bu fo­toğ­raf­la kut­lu­yor... (...Fe­him Ak­gün­gör’ün al­bü­mü) Tarifiniz (...Zey­nep Ko­yun­cu’nun lez­ze­ti) Bİ­BER­Lİ KU­ZU KI­ZART­MA Malzemeler > 500 gr kuzu bonfile > 1 adet sarı dolmalık biber > 1 adet kırmızı dolmalık biber > 6 adet yeşil soğan > 2 diş sarımsak >1 çay bardağı et suyu > 1 limonun suyu > 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu > 1 tatlı kaşığı pul biber > 2 çorba kaşığı sıvı yağ >Tuz, karabiber Ya­pı­lı­şı Ku­zu bon­fi­le­yi şe­rit şek­lin­de ke­sin. Tuz, ka­ra­bi­ber, li­mon su­yu, pul bi­ber ve eti bir ka­se­de ka­rış­tı­rıp, ka­se­nin ağ­zı­nı ha­va al­ma­ya­cak şe­kil­de ka­pa­tın. Eti buz­do­la­bın­da 30 da­ki­ka bek­le­tin. Bi­ber­le­rin çe­kir­dek­le­ri­ni çı­kar­tıp, in­ce şe­rit şek­lin­de doğ­ra­yın. Ta­ze so­ğan­la­rı in­ce kı­yın. Sı­vı ya­ğı bir ta­va­da kız­dı­rın. Kiş­niş to­hum­la­rı­nı ko­yup 30 sa­ni­ye ka­vur­duk­tan son­ra eti ila­ve edip hız­lı ateş­te 1 da­ki­ka ka­vu­run. Doğ­ran­mış bi­ber ve in­ce kı­yıl­mış sa­rım­sa­ğı da ila­ve edip, bi­ber ha­fif yu­mu­şa­yın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin. Sı­cak et su­yu­nu ila­ve edip 1 da­ki­ka kay­na­tın. Ate­şin al­tı­nı kı­sıp et su­yu­nu çe­kin­ce­ye ka­dar, yak­la­şık 5 da­ki­ka da­ha pi­şi­rin. Bi­ber­li ku­zu bon­fi­le­yi, ya­nın­da spa­get­ti ile ser­vis ya­pın. SEL­MA Sİ­NEM & İS­MA­İL ENES Kar­şı­nız­da İs­ma­il ve­ee dün­ya­ya ye­ni ge­len kar­de­şi; Sel­ma Si­nem... Ba­baan­ne­le­ri­nin can­la­rı on­lar... (...Sel­ma Se­mi­zoğ­lu’nun al­bü­mü) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT