BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “İs­lam il­imleri­ni bil­me­ye­n Mes­ne­vî’yi an­la­ya­maz”

“İs­lam il­imleri­ni bil­me­ye­n Mes­ne­vî’yi an­la­ya­maz”

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Mev­la­na Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi (SÜ­MAM) Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Nu­ri Şim­şek­ler, “Mes­ne­vi’den bir­kaç be­yit oku­ya­rak Mev­la­na’yı bir ye­re oturt­mak ve­ya ken­di mak­sat­la­rı­na alet et­mek yan­lış­tır” de­di.Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Mev­la­na Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi (SÜ­MAM) Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Nu­ri Şim­şek­ler, “Mes­ne­vi’den bir­kaç be­yit oku­ya­rak Mev­la­na’yı bir ye­re oturt­mak ve­ya ken­di mak­sat­la­rı­na alet et­mek yan­lış­tır” de­di. Yrd. Doç. Dr. Şim­şek­ler, Mes­ne­vi’nin yüz­yıl­lar­dır okun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şöy­le ko­nuş­tu: “Mes­ne­vi oku­mak ko­lay de­ğil. Yüz­yıl­lar­dır oku­nu­yor ama onu oku­ya­cak ki­şi; İs­lam ilimlerine, ayet ve ha­dis­le­re, es­ki hi­kâ­ye­le­re hat­ta Hint ve Yu­nan fel­se­fe­si­ne, ta­ri­hi olay­la­ra va­kıf ol­ma­lı ki tam ola­rak an­la­ya­bil­sin. Mes­ne­vi oku­ma­la­rı­nın ço­ğu bun­lar­dan yok­sun ya­pı­lı­yor. Mes­ne­vi uz­ma­nı ol­ma­yan­lar, in­san­la­rı Mev­la­na ko­nu­sun­da yan­lış dü­şün­ce­le­re yön­len­di­re­bi­lir.”
Kapat
KAPAT