BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 478 yıl­lık ka­yıp ki­ta­be es­ki ye­ri­ne ta­şı­na­cak

478 yıl­lık ka­yıp ki­ta­be es­ki ye­ri­ne ta­şı­na­cak

Ada­na’nın Ko­zan il­çe­sin­de bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan 478 yıl­lık ki­ta­be, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len ta­ri­hî ca­mi­de­ki ye­ri­ni 88 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den ala­cak.Ada­na’nın Ko­zan il­çe­sin­de bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan 478 yıl­lık ki­ta­be, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len ta­ri­hî ca­mi­de­ki ye­ri­ni 88 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den ala­cak. Yak­la­şık 500 yıl ön­ce Sü­ley­man Se­lim Şah Han’ın oğ­lu Mev­la Sul­tan za­ma­nın­da ya­pı­lan, 1920 yı­lın­da Fran­sız güç­le­ri­nin Ko­zan ve çev­re­si­ni iş­ga­li sı­ra­sın­da tah­rip edi­len, son­ra­sın­da va­tan­daş­lar­ca ona­rı­la­rak iba­de­te açı­lan an­cak yan­gın­da za­rar gö­ren ta­ri­hî Kü­çük Ca­mi’nin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı son aşa­ma­ya gel­di. Söz ko­nu­su ca­mi­ye ait ol­du­ğu be­lir­le­nen an­cak ka­yıp ol­du­ğu sa­nı­lır­ken bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan ki­ta­be de ye­ni­den ca­mi­de­ki ye­ri­ni al­ma­yı bek­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT