BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 478 yıl­lık ka­yıp ki­ta­be es­ki ye­ri­ne ta­şı­na­cak

478 yıl­lık ka­yıp ki­ta­be es­ki ye­ri­ne ta­şı­na­cak

Ada­na’nın Ko­zan il­çe­sin­de bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan 478 yıl­lık ki­ta­be, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len ta­ri­hî ca­mi­de­ki ye­ri­ni 88 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den ala­cak.Ada­na’nın Ko­zan il­çe­sin­de bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan 478 yıl­lık ki­ta­be, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len ta­ri­hî ca­mi­de­ki ye­ri­ni 88 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den ala­cak. Yak­la­şık 500 yıl ön­ce Sü­ley­man Se­lim Şah Han’ın oğ­lu Mev­la Sul­tan za­ma­nın­da ya­pı­lan, 1920 yı­lın­da Fran­sız güç­le­ri­nin Ko­zan ve çev­re­si­ni iş­ga­li sı­ra­sın­da tah­rip edi­len, son­ra­sın­da va­tan­daş­lar­ca ona­rı­la­rak iba­de­te açı­lan an­cak yan­gın­da za­rar gö­ren ta­ri­hî Kü­çük Ca­mi’nin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı son aşa­ma­ya gel­di. Söz ko­nu­su ca­mi­ye ait ol­du­ğu be­lir­le­nen an­cak ka­yıp ol­du­ğu sa­nı­lır­ken bir evin du­va­rın­da bu­lu­nan ki­ta­be de ye­ni­den ca­mi­de­ki ye­ri­ni al­ma­yı bek­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95471
  % 1.48
 • 4.7602
  % -0.69
 • 5.5683
  % -0.79
 • 6.2386
  % -0.81
 • 188.155
  % -0.93
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT