BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ül­ke­ye za­rar ve­ren­le­re ne­den bun­lar öde­til­mi­yor?

Ül­ke­ye za­rar ve­ren­le­re ne­den bun­lar öde­til­mi­yor?

De­mok­ra­si­yi hâ­lâ haz­me­de­me­dik. De­mok­ra­si kül­tü­rü tam ola­rak yer­leş­me­di. İşin ga­ri­bi, bu­nu haz­me­de­me­yen­le­rin ba­şın­da da ken­di­le­ri­ne ay­dın di­yen­ler, de­mok­ra­si is­te­dik­le­ri­ni id­di­a eden­ler ge­li­yor.De­mok­ra­si­yi hâ­lâ haz­me­de­me­dik. De­mok­ra­si kül­tü­rü tam ola­rak yer­leş­me­di. İşin ga­ri­bi, bu­nu haz­me­de­me­yen­le­rin ba­şın­da da ken­di­le­ri­ne ay­dın di­yen­ler, de­mok­ra­si is­te­dik­le­ri­ni id­di­a eden­ler ge­li­yor. De­mok­ra­si­nin ge­re­ği ola­rak halk san­dık ba­şı­na gi­di­yor, ken­di­si adı­na ka­nun­la­rı ya­pa­cak, ül­ke­yi yö­ne­te­cek ki­şi­le­ri se­çi­yor. Ama bu ki­şi­ler bu­nu da haz­me­de­mi­yor. Halk ken­di­le­ri gi­bi dü­şün­mü­yor, on­lar gi­bi dü­şü­nen­le­re oy ver­mi­yor di­ye el­le­rin­den ge­len en­gel­le­me­le­ri çı­ka­rı­yor­lar. San­ki hal­kın yüz­de 80’inin is­tek­le­ri ge­rek­siz­miş gi­bi dav­ra­nı­yor­lar. Hal­kın seç­ti­ği ço­ğun­lu­ğun al­dı­ğı her ka­ra­ra kar­şı çı­kıp, ka­ra­lı­yor, en­gel­li­yor, yar­gı­ya çı­ka­rı­yor­lar. Son­ra da oy için ay­nı işi ken­di­le­ri ya­pı­yor­lar. Bu­nun de­mok­ra­si kül­tü­rü ve dü­rüst­lük­le bir il­gi­si var mı? Hal­kın bu tür iki­yüz­lü­lük­le­ri an­la­ma­dı­ğı­nı mı sa­nı­yor­lar? Hal­ka za­rar ve­ren­le­re, iyi iş­le­ri en­gel­le­ye­rek ül­ke­nin sı­kın­tı­ya gir­me­si­ne, va­tan­daş ola­rak he­pi­mi­zin mağ­dur ol­ma­mı­za se­bep olan­la­ra, ne­den bu za­rar­lar öde­til­mi­yor, hâ­lâ an­la­mış de­ği­lim. Za­ma­nın­da be­le­di­ye oto­bü­sü bir ada­ma çarp­mış, adam öl­müş­tü. Ada­mın oğ­lun­dan, bu ka­za se­be­biy­le kı­rıl­mış fa­rın pa­ra­sı is­ten­miş­ti. Bu­nu bi­le is­te­yen dev­let, ne­den çok da­ha bü­yük za­rar­lar ve­ren­le­re kar­şı ka­yıt­sız ka­lı­yor? Halk bu gi­bi ki­şi­le­rin yay­ga­ra­la­rı­na prim ver­mi­yor, ger­çe­ği gö­rü­yor da bun­la­rın ül­ke­ye ver­di­ği za­rar az olu­yor. Yok­sa bu kü­re­sel kriz bi­zim için de tam bir fe­la­ket olur­du, Al­lah ko­ru­sun... Du­ran Öz­de­mir-TO­KAT Ec­da­dı­mız bun­la­rı gör­sey­di ne der­di! Bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da­ki ha­ber dik­ka­ti­mi çek­ti. Kâ­be-i mu­az­za­ma ya­kı­nın­da ve bu mü­ba­rek bi­na­yı yu­ka­rı­dan gö­ren, (ec­da­dı­mı­zın bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­ni in­sa­fı olan her­kes bi­lir) Zam Zam To­wer isim­li ha­be­re ko­nu bi­na­nın Türk sa­ki­ni ile rö­por­taj ya­pıl­mış. Hac­ca git­ti­ği vur­gu­la­nan şah­sın (çok af­fe­der­si­niz var­lık­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten yı­lı­şık bir ta­vır­la); Kâ­be-i mu­az­za­ma­da oku­nan eza­nı bi­na için­de­ki ses dü­ze­ni sa­ye­sin­de oda­lar­dan ra­hat­lık­la din­le­dik­le­ri­ni ve bu­ra­dan Kâ­be ima­mı­na uya­rak na­maz kıl­dık­la­rı­nı ga­yet ra­hat bir şe­kil­de söy­le­di­ği­ni duy­du­ğum an­da­ki üzün­tü­mü ifa­de ede­cek ke­li­me bu­la­mı­yo­rum. O mü­ba­rek yer­le­re gös­te­ril­me­si ge­re­ken edep­le bağ­daş­ma­yan öy­le bir boz­gun­cu­lu­ğu, nor­mal­miş gi­bi gös­te­ren TV ka­na­lı­nın iş­gü­zar­lı­ğı­na mı ya­na­yım, böy­le­si uy­gun­suz bir işe ça­nak tu­tan va­tan­da­şın şu­ur­suz­lu­ğu­na mı? Ah­met Gür­dağ Ad­re­se Da­ya­lı Sis­tem ye­ter­siz Or­du 3. No­ter­li­ğin­den Çu­buk No­ter­li­ği­ne atan­mam do­la­yı­sıy­la, muh­tar­lık­tan al­dı­ğım na­kil il­mü­ha­be­ri­ni şu an otur­du­ğum ma­hal­le­nin muh­tar­lı­ğı­na ge­ti­re­rek ka­yıt­la­rı­na iş­let­tim. İl­gi­li muh­ta­rın ver­miş ol­du­ğu ika­met­gah bel­ge­si ile de res­mi iş­lem­le­ri­mi ta­mam­la­dım. An­cak, ha­len otur­du­ğum da­ire­nin si­te yö­ne­ti­min­ce ve­ya ma­li­ki ta­ra­fın­dan, sis­te­me iş­len­me­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le de ad­re­si­mi Nü­fus Mü­dür­lü­ğü’ne ge­çir­me im­ka­nı­nı bu­la­ma­dım. Bu du­rum­da, önü­müz­de ya­pı­la­cak olan 29 Mart 2009 ye­rel se­çim­le­rin­de ai­le­ce oy kul­la­na­ma­ya­ca­ğız so­nu­cu çık­mak­ta­dır. İl­çe se­çim mü­dür­lü­ğü ile gö­rüş­tüm, bir şey ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı bil­dir­di­ler... Kay­ma­kam­lı­ğa di­lek­çe ile du­ru­mu açık­la­yan bir ya­zı yaz­dım, fa­kat Kay­ma­kam­lı­ğın da bu du­rum­da ya­pa­bi­le­ce­ği pek bir şey yok... Otur­du­ğum ev­de su, elek­trik, te­le­fon ve bu gi­bi tüm hiz­met­ler sağ­lan­mış du­rum­da­dır... Mül­ki­yet sa­hip­le­rin­ce dai­re sis­te­me so­kul­ma­dı­ğı sü­re­ce, be­nim gi­bi­le­rin oy kul­lan­ma­la­rı müm­kün de­ğil. Ül­ke­miz­de bu­na ben­zer ne ka­dar çok bi­na­lar ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­se, çok kim­se­nin bu hak­tan ya­rar­la­na­ma­ya­ca­ğı ve­ya ya­sal ol­ma­yan yol­la­ra baş­vu­ra­ca­ğı dü­şü­nül­me­li ve Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Ka­yıt Sis­te­mi ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.. Bu sis­tem; he­nüz alt­ya­pı­sı ha­zır­lan­ma­dan uy­gu­la­ma­ya ge­çil­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le, yu­ka­rı­da sö­zü­nü et­ti­ğim sa­kın­ca­la­rı ba­rın­dır­mak­ta­dır di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Ah­met Gü­nal (Çu­buk No­te­ri)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT