BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DERBİ KARDEŞLİĞİ

DERBİ KARDEŞLİĞİ

Sü­per Lig’de­ki zir­ve ya­rı­şı­nı bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ye­cek o­lan G.Sa­ray - Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si i­ki ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yen Ser­dar ve Ser­kan Kur­tu­luş kar­deş­le­ri bu­luş­tur­dukTÜRKİYE DERBİ ÖNCESİ İKİ RAKİP KARDEŞİ BİR ARAYA GETİRDİ Sü­per Lig’de­ki zir­ve ya­rı­şı­nı bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ye­cek o­lan G.Sa­ray - Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si i­ki ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yen Ser­dar ve Ser­kan Kur­tu­luş kar­deş­le­ri bu­luş­tur­duk ÖZEL HABER SERDAR KURTULUŞ Be­şik­taş’a â­şı­ğım ben Tİ­GA­NA İLE PAR­LA­DI Be­şik­taş­lı Ser­dar Kur­tu­luş, Fran­sız ça­lış­tı­rı­cı dö­ne­min­de on bi­rin vaz­ge­çil­me­zi ol­du. Per­for­man­sı­nı Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de de sür­dü­re­rek A Mil­li Ta­kım’a ka­dar yük­sel­di. Ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le for­ma­sı­na bir dö­nem has­ret kal­dı an­cak ye­ni­den zir­ve­ye çı­ka­rak Mus­ta­fa De­niz­li’nin de fa­vo­ri­le­ri ara­sı­na gir­di. Ser­dar, Tür­ki­ye’nin en ka­li­te­li ve he­ye­can ve­ren fut­bo­lu­nu oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu se­zon şam­pi­yon­lu­ğun en bü­yük fa­vo­ri­si ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. SERKAN KURTULUŞ Gönlümde Aslan vardı EF­SA­NE OLA­CA­ĞIM Ser­kan Kur­tu­luş ağa­be­yi Ser­dar gi­bi ün­lü bir fut­bol­cu ol­mak is­ti­yor­du. 18 ya­şı­na bas­tı­ğı gün F.Bah­çe, G.Sa­ray ve Be­şik­taş’tan tek­lif al­dı. “Her yi­ği­din gön­lün­de bir as­lan ya­tar. İçim­de­ki se­si din­le­dim ve G.Sa­ray’da oy­na­ma­ya ka­rar ver­dim” di­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­yı ilk de­fa giy­di­ği Bel­lin­zo­na ma­çın­dan son­ra ya­şa­dı­ğı he­ye­ca­nı ha­ya­tı bo­yun­ca unu­ta­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ser­kan, “Ayak­la­rım tit­re­miş­ti. Bu­ra­da ef­sa­ne ola­ca­ğım” di­ye ko­nuş­tu. KURTULUŞ DERBİSİ Beşiktaşlı Serdar ile G.Saraylı Serkan... Pazar günkü derbide rakip olacak iki kardeş Türkiye’nin büyük derbisi öncesinde TÜRKİYE’nin randevusunda bir araya geldi BA­BA­LA­RI DA FE­NER­Lİ! Sü­per Lig’de­ki zir­ve ya­rı­şı­nı bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ye­cek olan G.Sa­ray - Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si ga­ze­te­niz TÜR­Kİ­YE il­ginç bir bu­luş­ma­yı ger­çek­leş­tir­di. İki ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yen an­cak yo­ğun maç tem­po­sun­dan bu­gü­ne ka­dar İs­tan­bul’da hiç bir ara­ya ge­le­me­yen Ser­dar ve Ser­kan Kur­tu­luş kar­deş­le­ri bu­luş­tur­duk. İki yıl­dız fut­bol­cu da trans­fer dö­ne­min­de üç bü­yük­le­ri pe­şin­den koş­tur­muş, bi­ri “Aşı­ğım” de­di­ği Be­şik­taş’ı, di­ğe­ri “Gön­lüm­de ya­tan as­lan­dı” de­di­ği G.Sa­ray’ı seç­miş­ti. Kü­çük­lü­ğün­de F.Bah­çe ta­raf­ta­rı olan ba­ba­la­rı Ya­şar Kur­tu­luş’u ilk kez din­le­me­di­ler! > BİL­GE­HAN CAN-ER­CAN YIL­DIZ SER­DAR KUR­TU­LUŞ Maç ta­bi­i ki, dost­luk ba­ki “RA­Kİ­BİZ AMA KAR­DE­ŞİZ” Be­şik­taş’ın genç yıl­dı­zı, pa­zar gü­nü oy­na­na­cak olan der­bi­de iki ta­kım ta­raf­ta­rı­nın fa­ir-play duy­gu­la­rı içe­ri­sin­de ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Kar­de­şim pa­zar gü­nü en bü­yük ra­ki­bim ola­cak. Fut­bo­lun en gü­zel ya­nı da bu. An­cak Be­şik­taş’a ilk gel­di­ğim­de ba­na öğ­re­ti­len ilk şey, Be­şik­taş­lı­lık du­ru­şu ol­muş­tu. Ma­çın sa­ha­da oy­na­nıp sa­ha­da bit­ti­ği­ni, ta­kım içe­ri­sin­de­ki ağa­bey­le­rim­den öğ­ren­dim. Te­ri­min son dam­la­sı­na ka­dar Be­şik­taş aş­kı için mü­ca­de­le ve­ri­yo­rum ama maç bit­ti­ğin­de göz­le­rim ra­kip ta­kım­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı arı­yor. Uma­rım bu yı­lın son der­bi­sin­de kar­deş­lik duy­gu­la­rı ön pla­na çı­kar” de­di. SER­KAN KUR­TU­LUŞ Der­bi­yi biz ka­za­nı­rız “EF­SA­NE OLA­CA­ĞIM” Der­bi­de for­ma giy­me­yi çok is­te­di­ği­ni an­cak bu­nun şu an­da pek müm­kün gö­rün­me­di­ği­ni iti­raf eden Ser­kan, “He­de­fim bir gün ağa­be­yim­le bir­lik­te kar­şı­lık­lı der­bi­de for­ma giy­mek. Ya­şım çok genç, önüm­de uzun yıl­lar var. Mut­la­ka bu he­de­fi­mi ger­çek­leş­ti­ri­rim. Pa­zar gün­kü maç­ta her­kes bi­zi fa­vo­ri gös­te­ri­yor. Bu gö­rüş­le­re ben de ka­tı­lı­yo­rum. Çok form­da­yız ve da­ha ka­li­te­li bir kad­ro­ya sa­hi­biz. Üs­te­lik bu zor ma­çı se­yir­ci­mi­zin önün­de oy­na­ya­ca­ğız. Ama so­nuç ne olur­sa ol­sun maç­tan son­ra ağa­be­yi­mi ara­yıp ye­me­ğe çık­ma­yı tek­lif ede­ce­ğim. İki ta­kım ta­raf­ta­rı­nın da böy­le ku­cak­la­şa­ca­ğın­dan emi­nim” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Be­nim for­mam üç yıl­dız­lı” Sa­ha içe­ri­sin­de ra­kip, sa­ha dı­şın­da et­le tır­nak olan iki kar­deş, der­bi ön­ce­si fa­ir-play me­saj­la­rı ve­rir­ken, sı­ra fo­toğ­raf çe­kim­le­ri­ne gel­di­ğin­de il­ginç an­lar ya­şan­dı. Der­bi­nin ne­ti­ce­si ne olur di­ye sor­du­ğu­muz­da is­tek­ler ay­rı an­cak dü­şün­ce ay­nıy­dı. “1-0 ol­sun bi­zim ol­sun.” Soh­be­ti­mi­zin so­nun­da Ser­kan ağa­be­yi­ne dö­ne­rek, “Bak be­nim for­mam­da 3 yıl­dız var” de­yin­ce Ser­dar da kar­de­şi­ne “Se­zon so­nun­da şam­pi­yon­luk for­ma­mı im­za­la­yıp sa­na he­di­ye ede­ce­ğim” ce­va­bı­nı ver­di. Borç düş­tü G.Sa­ray’ın ay­lık ola­ğan Di­van Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Di­van top­lan­tı­sın­da bor­cun ile­ri­de­ki ge­lir­le­rin tab­lo­ya ek­len­me­siy­le 97 mil­yon YTL’ye düş­tü­ğü açık­lan­dı. Baş­kan Ad­nan Po­lat, ma­li yön­den cid­di bir dar­bo­ğaz­dan geç­tik­le­ri­ni söy­ler­ken, “G.Sa­ray bu sezo­nu li­der bi­ti­re­cek” de­di. Se­zer ha­re­kâ­tı Ara trans­fe­ri boş geç­mek is­te­me­yen G.Sa­ray, Ma­ni­sas­por’un 23 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su Se­zer Öz­türk’ün pe­şi­ne düş­tü. Fut­bol­cu­nun me­na­je­ri Ah­met Bu­lut ile ön gö­rüş­me ya­pan sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min, önü­müz­de­ki haf­ta bir gö­rüş­me da­ha yap­ma­sı bek­le­ni­yor. Bi­let­le­re hü­cum Sü­per Lig’de haf­ta so­nu oy­na­na­cak G.Sa­ray-Be­şik­taş der­bi­si­nin dün sa­tı­şa çı­kan bi­let­le­ri kı­sa sü­re için­de tü­ken­di. Ta­raf­tar­lar, sa­bah çok er­ken sa­at­ler­den iti­ba­ren gi­şe­ler­de kuy­ru­ğa gi­rer­ken, aşı­rı il­gi­den do­la­yı ba­zı gi­şe­ler­de iz­di­ham ya­şan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ay­han 3 yıl da­ha G.Sa­ray, mil­li fut­bol­cu­su Ay­han Ak­man’ın söz­leş­me­si­ni 3 yıl­lı­ğı­na uzat­tı. Ku­lü­bün in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “G.Sa­ray ile Ay­han Ak­man ara­sın­da­ki söz­leş­me, 2011-12 fut­bol se­zo­nu­nun so­nu­na dek ge­çer­li ol­mak üze­re 3 yıl sü­rey­le uza­tıl­mış­tır” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT