BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya tekrar duruyor

Dün­ya tekrar duruyor

Hollywood’un son yıllardaki gözde aktörlerinden olan Kea­nu Ree­ves, filmde “dün­ya dos­tu” uzay­lı­ “Klaatu”yu can­lan­dı­rı­yorHollywood’un son yıllardaki gözde aktörlerinden olan Kea­nu Ree­ves, filmde “dün­ya dos­tu” uzay­lı­ “Klaatu”yu can­lan­dı­rı­yor. Filmin künyesi DÜN­YA­NIN DUR­DU­ĞU GÜN (The Day The Earth Sto­od Still) *** Türü: Bilimkurgu / Uzay Yö­net­men: Scott Der­rick­son Oyun­cu­lar: Kea­nu Ree­ves, Jen­ni­fer Con­nelly, Ja­den Smith Se­nar­yo: Da­vid Scar­pa Si­ne­ma sa­lon­la­rın­da iki yer­li ya­pı­mın, “A.R.O.G.” ve “Mu­ro”nun, dam­ga­sı­nı vur­du­ğu bay­ram ta­ti­li­nin ikin­ci haf­ta­sın­da se­yir­ci­yi, 1951 ta­rih­li bi­lim­kur­gu kla­si­ği­nin ye­ni çev­ri­mi se­lam­lı­yor. İn­sa­noğ­lu­nun son ya­rım asır­da al­dı­ğı yo­lu göz­ler önü­ne se­ren Scott Der­rick­son’ın yö­net­ti­ği “12.12.08 Dün­ya­nın Dur­du­ğu Gün”de Kea­nu Ree­ves, Jen­ni­fer Con­nelly, Ja­den Smith ile Kathy Ba­tes rol alı­yor. So­ğuk Sa­vaş dö­ne­min­de yap­tı­ğı gön­der­mey­le çok ko­nu­şu­lan film, dün­ya­nın bek­le­di­ği bü­yük kri­zi uzay­lı­la­rın gö­zün­den ak­ta­rı­yor. Fil­min ko­nu­su şöy­le: Ün­lü bi­lim­ci Dr. He­len Ben­son, ken­di­si­ni in­san­lı­ğı dün­ya­nın bek­le­di­ği kri­ze kar­şı uyar­mak için ge­len uzay­lı Kla­atu ile yüz­ yü­ze bu­lur. Ne var ki, He­len’in kon­tro­lü dı­şın­da­ki bir ta­kım güç mer­cile­ri, Kla­atu’yu düş­man ola­rak gö­rür­ler ve onun dün­ya li­der­le­riy­le te­ma­sa geç­me­si­ni ön­ler­ler. He­len ve üvey oğ­lu Ja­cob da, Kla­atu’nun ‘Dün­ya dos­tu’ bir uzay­lı ol­ma­sı­nın ölüm­cül so­nuç­lar da ve­re­bi­le­ce­ği­ni far­ke­der. He­len’in yap­ma­sı ge­re­ken, dün­ya­yı yok et­mek için ge­len bu var­lı­ğa, dün­ya­nın kur­ta­rıl­ma­ya de­ğer bir yer ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­tir; an­cak bu­nun için çok geç kal­mış ola­bi­lir; zi­ra sü­reç baş­la­mış­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT