BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB büyük hata yaptı

AB büyük hata yaptı

Tam üye­li­ğin sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, Av­ru­pa’nın da çı­ka­rı­na ol­du­ğu­nu be­lir­ten Almanya eski Başbakanı, “Ben AB’nin Tür­ki­ye ile il­gi­li yap­tı­rım­la­rı­nı yan­lış bu­lu­yo­rum” de­diTam üye­li­ğin sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, Av­ru­pa’nın da çı­ka­rı­na ol­du­ğu­nu be­lir­ten Almanya eski Başbakanı, “Ben AB’nin Tür­ki­ye ile il­gi­li yap­tı­rım­la­rı­nı yan­lış bu­lu­yo­rum” de­di > Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Al­man­ya’nın es­ki Baş­ba­ka­nı Ger­hard Schrö­der, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin (AB) Tür­ki­ye ile il­gi­li yap­tı­rım­la­rı­nı yan­lış bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “AB Tür­ki­ye’ye bü­yük yan­lış ya­pı­yor” de­di. Schrö­der, Mar­ma­ray’ın atık su tü­ne­li­ni in­şa ede­cek “Her­renk­necht Tü­nel Sis­tem­le­ri” isim­li Al­man şir­ke­ti ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Tür­ki­ye ve Al­man­ya: Ge­le­ce­ğin Bir­lik­te ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı” baş­lık­lı top­lan­tı­ya ka­tıl­dı. Schrö­der, “AB ile mü­za­ke­re sü­re­cin­de her yıl en faz­la 2 baş­lık açı­lı­yor. Bu du­ru­mu na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?” şek­lin­de­ki so­ru­muz üze­ri­ne, “Ben AB’nin Tür­ki­ye ile il­gi­li yap­tı­rım­la­rı­nı yan­lış bu­lu­yo­rum. Tam üye­lik sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, AB’nin de çı­ka­rı­na­dır. Ana he­def tam üye­lik ol­ma­lı. Mü­za­ke­re sü­re­ci­ne di­na­mizm ge­ti­ril­me­li. Bu du­ru­mun iti­ci gü­cü Fran­sa ol­du. An­cak ye­ni üye ül­ke Çek Cum­hu­ri­ye­ti’nin dö­nem baş­kan­lı­ğın­da mü­za­ke­re­le­re bi­raz da­ha di­na­mizm ge­le­cek­tir” di­ye ko­nuş­tu. İŞ BİR­Lİ­Ğİ­NE DE­VAM Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ği­ne tam des­tek ve­ren Schrö­der, “Av­ru­pa Bir­li­ği’nin ku­rum­sal ve ya­pı­sal ek­sik­lik­le­ri­nin su­çu­nu Tür­ki­ye’de ara­mak yan­lış­tır” di­ye ko­nuş­tu. Kıb­rıs me­se­le­si hak­kın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Schrö­der, Kıb­rıs me­se­le­si­ni ken­di­si­nin hiç­bir za­man ge­cik­ti­ri­ci bir se­bep ola­rak ka­bul et­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, An­nan Pla­nı’nı uy­gu­la­ma ka­ra­rı alan ta­ra­fın Rum ke­si­mi de­ğil, Ku­zey Kıb­rıs ta­ra­fı ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Fi­nan­sal kri­ze rağ­men Tür­ki­ye’de Al­man ya­tı­rım­la­rı­nın dur­ma­ya­ca­ğı­nı, hız kes­se de de­vam ede­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Schrö­der, Al­man­ya için Tür­ki­ye’nin önem­li bir pa­zar ve üre­tim ye­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. ERDOĞAN’I TEBRİK EDİYORUM Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği’ne üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­nin zor, uzun ve sa­bır ge­rek­ti­ren bir sü­reç ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ger­hard Schrö­der, bu sü­re­cin ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı için te­mel ola­rak Baş­ba­kan Re­cep Ta­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan re­form sü­re­ci­nin de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Türk hü­kü­me­ti­nin son yıl­lar­da re­form sü­re­cin­de bü­yük iler­le­me­ler kay­det­ti­ği­ne dik­ket çe­ken Schrö­der, dış po­li­ti­ka­da da Rus­ya-Gür­cis­tan, İs­ra­il-Su­ri­ye ara­sın­da­ki iliş­ki­ler­de önem­li rol­ler üst­len­me­sin­den do­la­yı hü­kü­me­ti kut­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT