BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gün­gö­ren sal­dı­rı­sı PKK’nın işi

Gün­gö­ren sal­dı­rı­sı PKK’nın işi

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nın ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­de, Gün­gö­ren’de­ki pat­la­ma ola­yı­nın PKK ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di­ği be­lir­til­di.İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nın ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­de, Gün­gö­ren’de­ki pat­la­ma ola­yı­nın PKK ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di­ği be­lir­til­di. 17 ki­şi ile bir doğ­ma­mış be­be­ğin ölü­mü ve 154 ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sıy­la so­nuç­la­nan pat­la­may­la il­gi­li hak­la­rın­da da­va açı­lan 9 sa­nık­tan Hü­se­yin Tü­re­li ve Nus­ret Te­biş’in 18 kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis­le ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ta­lep edil­di. Bu iki sa­nı­ğın ay­rı­ca “PKK üye­si ol­mak” ve diğer suçlardan bin 962 yıl­dan 4 bin 455’er yı­la ka­dar ha­pis­le ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı is­ten­di. Z.K., A.O., Ş.K., C. A., A, A, ve M.S.Y. hak­kın­da ise “ya­sa­dı­şı ör­gü­te üye ol­mak” ve “bom­ba imal et­mek” suç­la­rın­dan 7.5 yıl ile 45 yıl ara­sın­da de­ği­şen ha­pis ce­za­sı is­ten­di. Tu­tuk­suz sa­nık Ş.G. hak­kın­da ise 6 yıl­dan 11.5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ta­lep edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT