BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şahin: Dağ­da­ki gelsin oy kul­lan­sın, ta­nı­şa­lım

Şahin: Dağ­da­ki gelsin oy kul­lan­sın, ta­nı­şa­lım

Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, te­rör ör­gü­tü PKK üye­le­ri­nin, seç­men ya­zıl­dı­ğı id­di­ala­rı­na, “Eğer bu ki­şi te­rö­rist de ol­sa, dağ­da da ol­sa, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı sı­fa­tı­nı de­vam et­ti­ri­yor­sa, 18 ya­şı­nı bi­tir­miş­se, seç­men ol­ma­sı­nı ya­sak­la­yan yar­gı ka­ra­rı da yok­sa; ta­bii ki o lis­te­de is­mi ge­çe­bi­lir.Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, te­rör ör­gü­tü PKK üye­le­ri­nin, seç­men ya­zıl­dı­ğı id­di­ala­rı­na, “Eğer bu ki­şi te­rö­rist de ol­sa, dağ­da da ol­sa, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı sı­fa­tı­nı de­vam et­ti­ri­yor­sa, 18 ya­şı­nı bi­tir­miş­se, seç­men ol­ma­sı­nı ya­sak­la­yan yar­gı ka­ra­rı da yok­sa; ta­bii ki o lis­te­de is­mi ge­çe­bi­lir. Dağ­da­ki ki­şi gel­sin oy kul­lan­sın, biz de ken­di­siy­le ta­nış­mış olu­ruz” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Şa­hin, seç­men lis­te­le­rine iti­raz­larla ilgili olarak da “Bu konu YSK’nın işi” de­di.
Kapat
KAPAT