BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Telefon dinlemek çok kolay

Telefon dinlemek çok kolay

TBMM’de te­le­fon din­le­nme­si id­di­ala­rıy­la il­gi­li ku­ru­lan Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na bil­gi ve­ren Tür­ki­ye Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­le­ri ve Prog­ram­cı­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Yıl­maz Sön­mez, te­le­fon din­le­me­nin bir çok yo­lu­nun ol­du­ğu­nu ve is­te­ye­nin is­te­di­ği­ni din­le­ye­bil­di­ği­ni söy­le­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA TBMM’de te­le­fon din­le­nme­si id­di­ala­rıy­la il­gi­li ku­ru­lan Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na bil­gi ve­ren Tür­ki­ye Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­le­ri ve Prog­ram­cı­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Yıl­maz Sön­mez, te­le­fon din­le­me­nin bir çok yo­lu­nun ol­du­ğu­nu ve is­te­ye­nin is­te­di­ği­ni din­le­ye­bil­di­ği­ni söy­le­di. Bir an­ten­le bü­tün cep te­le­fon­la­rı­nın fre­kans­la­rı ta­kip edi­lir­ken, uy­du ara­cı­lı­ğıy­la ya da te­le­fon­la­ra kay­de­di­len bir prog­ram­la da din­le­me yap­mak müm­kün. Sön­mez, bü­yü­kel­çi­lik­le­rin bi­na üze­ri­ne yer­leş­tir­dik­le­ri bir ci­haz­la 45 ki­lo­met­re­lik bir alan­da gö­rüş­me­le­ri din­le­ye­bil­dik­le­ri­ne de dik­kat çek­ti. Din­le­me ci­haz­la­rı­nın 600 ile bin YTL gi­bi bir be­del­le ko­lay­lık­la sa­tın alı­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Sön­mez, özel­lik­le he­di­ye edi­len te­le­fon­la­ra çok dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT