BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­zür di­le­mek ­MAN­TIK­SIZ!

Ö­zür di­le­mek ­MAN­TIK­SIZ!

“Or­ta­da böy­le bir suç var­sa, onu iş­le­yen özür di­le­ye­bi­lir. Ama mil­le­ti­min böy­le bir me­se­le­si yok. Tam da ba­zı prob­lem­le­ri çöz­me­ye yö­ne­lik adım at­mış­ken, bi­zi ge­ri­ye gö­tü­re­cek bu gi­ri­şim­le­ri an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum”ER­DO­ĞAN, YA­ZAR­LA­RIN ER­ME­Nİ A­ÇI­LI­MI­NA TEP­Kİ GÖS­TER­Dİ: “Or­ta­da böy­le bir suç var­sa, onu iş­le­yen özür di­le­ye­bi­lir. Ama mil­le­ti­min böy­le bir me­se­le­si yok. Tam da ba­zı prob­lem­le­ri çöz­me­ye yö­ne­lik adım at­mış­ken, bi­zi ge­ri­ye gö­tü­re­cek bu gi­ri­şim­le­ri an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum” > Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sıy­la” il­gi­li ola­rak “Her­hal­de on­lar böy­le bir soy­kı­rı­mı iş­le­miş ola­cak­lar ki özür di­li­yor­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin böy­le bir prob­le­mi yok” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Bul­ga­ris­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ge­or­gi Par­va­nov ile gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan, söz­de Er­me­ni olay­la­rı­na iliş­kin ba­zı ya­zar ve aka­de­mis­yen­le­rin baş­lat­tı­ğı ‘Özür Di­li­yo­ruz’ kam­pan­ya­sı hak­kın­da ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­da bu­lun­du. Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: “Or­ta­da böy­le bir suç var­sa, onu iş­le­yen özür di­le­ye­bi­lir. Ama ne be­nim, ne ül­ke­min, ne mil­le­ti­min böy­le bir me­se­le­si yok. Baş­lat­tık­la­rı kam­pan­ya­yı ka­bul et­mi­yo­rum, des­tek­le­mi­yo­rum ve onun için­de de yer al­mam. Suç iş­le­me­dim ki özür di­le­ye­yim. Bun­la­rı an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum. Yap­tık­la­rı, or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­mak­tan ve atı­lan adım­la­rı ter­se çe­vir­mek­ten baş­ka işe ya­ra­maz. Şu an­da ba­zı prob­lem­le­ri çöz­me­ye yö­ne­lik atı­lan adım­lar var. Şim­di tam ter­si­ne ba­zı adım­lar atı­lı­yor. Bun­lar yan­lış gi­ri­şim­ler.” AYAK­KA­BI FIR­LAT­MAK DOĞ­RU DE­ĞİL Er­do­ğan, Iraklı ga­ze­te­ci Mun­ta­zar El Zey­di’nin, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’a ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­lat­ma­sı ile il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne, “Ora­da­ki ga­ze­te­ci­le­rin kül­tü­rün­de, bil­mi­yo­rum böy­le ayak­ka­bı fır­lat­mak var mı? Ben şah­sen yak­la­şı­mı doğ­ru bul­mu­yo­rum. Ya­ni, ga­ze­te­ci­nin en önem­li gü­cü di­li­dir, dü­şün­ce­si­dir; bu­nun­la Bush’u kö­şe­ye sı­kış­tır­say­dı... Ayak­ka­bı at­ma eği­li­mi­ni ben as­la doğ­ru bul­mu­yo­rum” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, bir so­ru üze­ri­ne, Bul­ga­ris­tan Cum­hur­baş­ka­nı Par­va­nov ile yap­tı­ğı gö­rüş­me hak­kın­da da bil­gi ver­di. Ko­nuk Cum­hur­baş­ka­nı ile yap­tı­ğı gö­rüş­me hak­kın­da­ki so­ru­yu ce­vap­lan­dı­ran Baş­ba­kan Er­do­ğan, yıl­lar­dır sı­kın­tı­lı bir ko­nu olan Tun­ca Ba­ra­jı ve Rez­ve De­re­si su­la­rı­nın kul­la­nı­mı ko­nu­la­rı­nın ele alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı, bu ko­nu­lar­da olum­lu bir yak­la­şım or­ta­ya koy­du. İh­mal­ler var ma­ale­sef. Tür­ki­ye ola­rak yü­küm­lü­lük­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­dik. Bun­dan son­ra­sı Bul­ga­ris­tan’a ait.” KON­YA’DA 5 BİN 63 KO­NUT YA­PIL­DI Baş­ba­kan Er­do­ğan, Kon­ya’da Top­lu Açı­lış ve TO­Kİ Ko­nut­la­rı­nın Anah­tar Da­ğı­tım Tö­re­ni’ne ka­tıl­dı. AK Par­ti Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Kon­ya’da 5 bin 63 ko­nu­tun ta­mam­la­na­rak hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, he­def­le­ri­nin 17 bin 302 ko­nut ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Kon­ya’nın ge­li­şi­mi­ne, kent­sel de­ği­şim ve dö­nü­şüm pro­je­le­ri ile kat­kı­da bu­lun­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, AK Par­ti dö­ne­min­de açı­lış­la­rın ar­tık top­lu şe­kil­de ve bay­ram ha­va­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Er­do­ğan, 3 şe­hir i­çin a­day­la­rı­nı a­çık­la­dı AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan toplu açılışlar için geldiği Konya’da; An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki ve Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­hir Ak­yü­rek’in 29 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de ye­ni­den AK Par­ti’den be­le­di­ye baş­kan a­da­yı ol­duk­la­rı­nı açıkladı. Kon­ya, Kay­se­ri ve An­tal­ya’yı gö­ren­le­rin, bu­ra­la­rın Av­ru­pa şe­hir­le­rin­den bir fark­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­dik­le­ri­ni an­la­tan Er­do­ğan, bu de­ği­şi­min “Ak be­le­di­ye­ci­lik” an­la­yı­şıy­la ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Ko­nuş­ma­sın­da kö­mür yar­dı­mı ko­nu­sun­da­ki e­leş­ti­ri­le­re ce­vap ve­ren Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Biz şu an­da­ki bu sos­yal do­ku­yu ku­ca­ğı­mız­da bul­duk. Bu, 6 yıl­lık bir sos­yal do­ku de­ğil. On yıl­la­rın ge­tir­di­ği bir do­ku. A­na­ya­sa­mız ne di­yor? Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti de­mok­ra­tik, la­ik ve sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti­dir. Sos­yal dev­let ol­ma­nın ge­re­ği ne­dir? Da­ra düş­müş o­la­nın, ga­rip gu­re­ba­nın, fa­kir fu­ka­ra­nın yar­dı­mı­na koş­mak­tır. İş­te biz şim­di her a­lan­da bu­nu ya­pı­yo­ruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT