BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mevlanasına kavuştu!

Mevlanasına kavuştu!

Mev­la­na’nın bü­tün eser­le­ri­ni Fran­sız­ca’ya çe­vi­ren Prof. Me­ye­ro­vitch’in Kon­ya’ya def­ne­dil­me va­si­ye­ti, ölü­mün­den 9 yıl son­ra ye­ri­ne ge­ti­ril­di.Mev­la­na’nın bü­tün eser­le­ri­ni Fran­sız­ca’ya çe­vi­ren Prof. Me­ye­ro­vitch’in Kon­ya’ya def­ne­dil­me va­si­ye­ti, ölü­mün­den 9 yıl son­ra ye­ri­ne ge­ti­ril­di. > H. İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Hz. Mev­la­na hay­ra­nı olan ve Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra Hav­va adı­nı alan ün­lü Fran­sız ya­zar Pro­fe­sör Eva De Vit­ray Me­ye­ro­vitch’in ce­na­ze­si, va­si­ye­ti üze­ri­ne ölü­mün­den 9 yıl son­ra Kon­ya’da def­ne­dil­di. Mev­la­na Mü­ze­si’nin ya­nın­da bu­lu­nan Sul­tan Se­lim Ca­mi­i’nde­ki tö­re­ne; Va­li Os­man Ay­dın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­hir Ak­yü­rek, AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ile Müs­lü­man tu­rist­ler ka­tıl­dı. Me­ye­ro­vitch’in naa­şı, Üç­ler Me­zar­lı­ğı’nda dua­lar­la def­ne­dil­di. Mes­ne­vi’yi oku­duk­tan son­ra İs­la­mi­ye­ti se­çip, Hav­va Mer­yem adı­nı alan Prof. Me­ye­ro­vitch, 1999’da 90 ya­şın­day­ken ve­fat et­miş ve ce­na­ze­si Pa­ris’te top­ra­ğa ve­ril­miş­ti. Me­ye­ro­vitch’in ce­na­ze­si, va­si­ye­ti se­be­biy­le 12 Ara­lık­ta Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­miş­ti. Prof. Me­ye­ro­vitch, 1998’de Kon­ya’da ka­tıl­dı­ğı sem­poz­yum­da, “Mev­la­na’nın ma­ne­vi­ya­tı­nın göl­ge­sin­de kı­ya­me­te ka­dar ka­la­bil­mek için be­ni Kon­ya’ya gö­mün” va­si­ye­tin­de bu­lun­muş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT