BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 43 nu­ma­ra!

43 nu­ma­ra!

Ame­ri­ka Baş­ka­nı Bush‘a ba­sın top­lan­tı­sı es­na­sın­da atı­lan ayak­ka­bı­yı bil­me­ye­ni­niz yok! Kos­ko­ca Ame­ri­ka Baş­ka­nı, Irak­lı ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı “ce­vap­lar­ken” ka­fa­sı­na doğ­ru ge­len 42 nu­ma­ra ayak­ka­bı­dan zor kur­tul­du! Şim­di ge­le­lim işin spor kıs­mı­na...Ame­ri­ka Baş­ka­nı Bush‘a ba­sın top­lan­tı­sı es­na­sın­da atı­lan ayak­ka­bı­yı bil­me­ye­ni­niz yok! Kos­ko­ca Ame­ri­ka Baş­ka­nı, Irak­lı ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı “ce­vap­lar­ken” ka­fa­sı­na doğ­ru ge­len 42 nu­ma­ra ayak­ka­bı­dan zor kur­tul­du! Şim­di ge­le­lim işin spor kıs­mı­na... Ma­lum si­ya­set­le işi­miz yok. F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes‘in ba­sın top­lan­tı­la­rın­da ga­rip bir üs­lu­bu var. “İşi­ne gel­me­yen” so­ru­la­rı ce­vap­la­maz, ba­sın top­lan­tı­sı bir­kaç so­ruy­la sı­nır­lan­dır­ma­ya ça­lı­şır, çok üze­ri­ne gi­der­se­niz top­lan­tı­yı terk eder. Bu ara­da, “Ku­lü­bün işi­ne gel­me­yen” so­ru­la­rı da Ba­sın So­rum­lu­su Meh­met Ça­tay en­gel­ler! Ga­ze­te­ci­le­rin Ara­go­nes‘i tek gö­re­bil­di­ği yer, maç son­ra­sı ya­pı­lan ba­sın top­lan­tı­la­rı... Öy­le Be­şik­taş’ın “dil­li” ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li gi­bi sü­rek­li ko­nuş­maz! Ta İs­pan­ya’dan ge­len ga­ze­te­ci­le­re bi­le gös­ter­di­ği tav­rı gör­se­niz şa­şı­rıp ka­lır­sı­nız. Ba­sın men­sup­la­rı; so­ru­la­rı ken­di­le­ri için sor­maz, ce­vap­la­rı da cep­le­ri­ne ko­yup eve gö­tür­mez­ler! Oku­yu­cu­lar, iz­le­yen­ler için­dir tüm bu ya­pı­lan­lar... İs­pan­yol tek­nik ada­mın bir baş­ka özel­li­ği de fark­lı so­ru­la­ra “ay­nı” ce­vap­la­rı ver­mek­tir. Ta­kı­mı kö­tü oy­na­dı­ğın­da bi­le, “İyi oy­na­dık” der! Hep omuz­la­rı­nın ge­niş­li­ğin­den bah­se­der. Yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­la­rı­nı yüz­de 100’ün­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı kur­sak­la­rın­da ka­lır. Emin olun ba­sın top­lan­tı­sı mec­bu­ri­ye­ti ol­ma­sa onu bi­le yap­maz. Hat­ta İs­pan­ya’da ça­lış­tı­ğı dö­nem­de sö­zü­nü hiç sa­kın­ma­yan Ara­go­nes, ba­sın top­lan­tı­sın­da kız­dı­ğı so­ru­la­rı yö­nel­ten bir mu­ha­bi­re, “Sen han­gi ga­ze­te­den­sin? Bu ge­ri ze­kâ­lı so­ru­la­rı sor­ma­na rağ­men mü­dü­rün se­ni na­sıl bu ba­sın top­lan­tı­sı­na gön­de­ri­yor?” de­me­siy­le de ün­lü! Ge­çen se­ne Av­ru­pa’da fır­tı­na­lar es­ti­ren ta­kı­mı­nın hem Şam­pi­yon­lar Li­gi, hem de UE­FA Ku­pa­sı’ndan elen­me­si­ne ne­den olan, “omuz­la­rı ge­niş” ça­lış­tı­rı­cı­ya bi­ri­le­ri­nin F.Bah­çe gi­bi bü­yük bir ta­kı­mın ba­şın­da ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­ma­sı ge­rek. Yok­sa Ame­ri­ka Baş­ka­nı’nın müt­hiş bir çe­vik­lik­le kur­tul­du­ğu ayak­ka­bı­dan ken­di­si­ni kur­tar­ma­sı zor gö­rü­nü­yor! Ha bu ara­da unut­ma­dan söy­le­ye­yim. Be­nim ayak­ka­bı­lar 43 nu­ma­ra!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT