BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­bi­yi Skib­be ka­za­nır

Der­bi­yi Skib­be ka­za­nır

Der­bi­ler tah­min­le­re sığ­maz, bi­li­yo­rum. An­cak yi­ne de ya­zı­yo­rum. Bu ma­çı G.Sa­ray en az 2 fark­la ka­za­nır. Ne­den mi?Der­bi­ler tah­min­le­re sığ­maz, bi­li­yo­rum. An­cak yi­ne de ya­zı­yo­rum. Bu ma­çı G.Sa­ray en az 2 fark­la ka­za­nır. Ne­den mi? Bi­rin­ci­si Ümit Ka­ran, Non­da ve Ke­well‘in ek­sik­li­ği­ne rağ­men G.Sa­ray’ın Be­şik­taş’tan da­ha ye­te­nek­li oyun­cu­la­ra sa­hip ol­ma­sı. Me­se­la ne Lin­coln‘un ka­li­te­sin­de bir oyun ku­ru­cu, ne de Ba­ros gi­bi form­da bir gol­cü­sü var Be­şik­taş’ın. Del­ga­do sa­man ale­vi gi­bi. Nob­re ise ağır ve et­ki­siz. Ay­rı­ca Mus­ta­fa Ho­ca‘nın elin­de oyu­nu iki yön­lü oy­na­ya­bi­le­cek Ba­rış, Ar­da ve Meh­met To­pal‘ın kla­sın­da oyun­cu­lar da yok. O yüz­den to­pu ka­za­nan, Be­şik­taş’ın sa­vun­ma­sı ile kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor. Cis­se‘ye rağ­men or­ta sa­ha­da di­renç gös­te­re­mi­yor. Be­şik­taş’ın tek ar­tı­sı Ali Tan­do­ğan, Za­po­tocny, Gök­han Zan ve Ek­rem Dağ ile ka­le­ci Rüş­tü. Ka­na­atim o ki, bu da Be­şik­taş’a der­bi ka­zan­dır­ma­ya yet­mez! >> Şart­lar Uy­gun olur­sa Si­vass­por yi­ne li­der. Pe­ki bu ne ka­dar sü­rer? Ya da Si­vass­por li­gi şam­pi­yon bi­ti­re­bi­lir mi? Bu so­ru­ya Bü­lent Uy­gun, “İlk ya­rı­yı li­der ta­mam­la­ya­ca­ğız” di­yor, öte­si için laf et­mi­yor. Na­sıl et­sin ki, şart­lar ne ge­ti­re­cek o da bil­mi­yor. Me­se­la F.Bah­çe, G.Sa­ray ve Be­şik­taş’ı ilk ya­rı­da­ki gi­bi form­suz ya­ka­la­mak müm­kün mü? Ay­rı­ca Si­vass­por’un lig­de­ki 26 go­lün­den 11’in­de im­za­sı bu­lu­nan Meh­met Yıl­dız‘ı iyi bir tek­lif kar­şı­sın­da el­de tu­ta­bil­mek ko­lay mı? Li­der­li­ği ge­ti­ren 31 pua­nın 22’si­nin ka­za­nıl­dı­ğı iç sa­ha maç­la­rın­da, ağır ha­va ve sa­ha şart­la­rın­da ilk ya­rı­da­ki ka­dar pu­an top­la­mak ko­lay mı? >> Mo­del­se Tu­gay ye­ter Se­ne­ler­ce yurt dı­şın­da bir Türk tek­nik ada­mın ha­ya­li­ni kur­dum. Mus­ta­fa De­niz­li Aac­hen ile ilk adı­mı at­tı­ğın­da ne bü­yük he­ye­can duy­muş­tum. Son­ra Fa­tih Te­rim‘in İtal­ya de­ne­me­si se­rap gi­biy­di. Çok kı­sa sür­dü. Bir tek Şe­nol Gü­neş var. Ama ben hep, ül­ke genç­li­ği­ne lo­ko­mo­tif­lik ya­pa­cak mo­de­li ara­dım. Ni­ha­yet Tu­gay Ke­ri­moğ­lu. “O mo­del be­nim” di­ye ses­len­di İn­gil­te­re’den, “Fut­bo­lu bı­ra­kın­ca, Black­burn’de yar­dım­cı an­tre­nör ola­ca­ğım“ di­ye­rek. Bun­dan da­ha gü­zel ha­ber ne ola­bi­lir? Yo­lun ve şan­sın açık ol­sun Tu­gay! >> Me­sut Ho­ca hak­sız mı? Pren­sip­te “evet” de­miş­ti Me­sut ho­ca A.Gü­cü’ne. Ama bir da­yat­ma ile kar­şı­la­şın­ca “Par­don!” de­di, “Re­ha Er­gi­ner’le so­ru­num yok. Fa­kat yar­dım­cı­mı ken­dim se­çe­rim!” Gö­rüş­me bit­ti, an­laş­ma ger­çek­leş­me­di. Af­fe­der­si­niz ama, da­vul Me­sut Ho­ca‘nın sır­tın­da tok­mak baş­ka­sı­nın elin­de olur mu, ol­maz! Olur­sa ya da­vul de­ni­lir ya da ritm bo­zu­lur. Ho­ca da­vu­lu del­me­den tes­lim et­ti. >> Bir ki­tap... “Med­ya Ka­za Ra­por­la­rı” iki ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­mız Azi­me Acar ve En­der Bö­lük­ba­şı‘nın ha­zır­la­dı­ğı il­ginç bir ki­tap... “Baş­ka ka­za­la­ra ben­ze­mi­yor med­ya ka­za­la­rı. Ha­sa­rı kar­şı­la­mak için si­gor­ta yap­tır­ma şan­sı­nız yok. Öm­rü­nüz bo­yun­ca ka­za­nın iz­le­riy­le ya­şa­mak zo­run­da ka­la­bir­si­niz. Ko­run­ma­nı­zın tek yo­lu var: Ka­za­ya ka­rış­ma­mak... Med­ya ka­za­sı can al­maz ama iti­bar alır!” di­yor­lar. İl­gi­li­si­ne... >> mıhlama Ku­ral­la­ra say­gı, so­nuç­la­rı le­hi­mi­ze çe­vir­me ar­zu­su­nun önü­ne geç­me­dik­çe ger­çek ba­şa­rı­dan söz edi­le­mez!” H.S. >> AN­KET Süper Lig’de en beğendiğiniz teknik adam kim? TEK­NİK Dİ­REK­TÖR KU­LÜ­BÜ AL­DI­ĞI OY *- Bü­lent Uy­gun (Si­vass­por) 161 *- Lu­is Ara­go­nes (Fe­ner­bah­çe) 156 *- Mic­ha­el Skib­be (Ga­la­ta­sa­ray) 153 *- Er­sun Ya­nal (Trab­zons­por) 152 *- Ay­kut Ko­ca­man (An­ka­ras­por) 148 *- Rı­za Ça­lım­bay (Es­ki­şe­hirs­por) 143 * - Mus­ta­fa De­niz­li (Be­şik­taş) 135 * - To­lu­nay Kaf­kas (Kay­se­ris­por) 132 *- Nu­rul­lah Sağ­lam (Ga­zi­an­teps­por) 113 *- Meh­met Öz­di­lek (An­tal­yas­por) 111 *- Ab­dul­lah Av­cı (İ.B.B.) 98 *- Gü­venç Kur­tar (Bur­sas­por) 56 *- Gi­ray Bu­lak (Kon­yas­por) 43 *- Sa­met Ay­ba­ba (Genç­ler­bir­li­ği) 21 *- Yıl­maz Vu­ral (Ko­ca­elis­por) 14 *- Ümit Ka­yı­han (De­niz­lis­por) 8 *- Er­do­ğan Arı­ca (Ha­cet­te­pe) 6 *- ...................... (An­ka­ra­gü­cü) - (Not: Ce­vap­la­rı­nı­zı ma­il ad­re­si­me gön­der­me­ni­zi bek­li­yo­rum. So­nuç­lar ilk ya­rı so­nun­da açık­la­na­cak.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT