BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­lans a­ya­rı yap­tı­lar

Ba­lans a­ya­rı yap­tı­lar

T­rab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner: Si­vas ma­çıy­la baş­la­yan ve de­vam e­den ha­kem ha­ta­la­rı pu­an far­kı­nı aç­ma­mı­zı en­gel­le­diT­rab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner: Si­vas ma­çıy­la baş­la­yan ve de­vam e­den ha­kem ha­ta­la­rı pu­an far­kı­nı aç­ma­mı­zı en­gel­le­di ‘TEK YUM­RUK OL­MA­LI­YIZ’ Dün Trab­zons­por Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve ge­le­nek­sel ha­le ge­ti­ril­me­si plan­la­nan “Ham­si Gü­nü”ne ka­tı­lan Baş­kan Sad­ri Şe­ner çar­pı­cı ko­nuş­tu. “Uzun sü­re li­der ka­la­rak gü­cü­mü­zü is­pat­la­dık” di­yen Şe­ner, “Ra­kip­le­ri­miz­le pu­an far­kı­nı aça­ca­ğı­mız za­man ha­kem ha­ta­la­rı öne çık­tı. Si­vas ma­çıy­la baş­la­yan ve de­vam eden bu ha­ta­lar­la li­gin zir­ve­si­ne ade­ta ba­lans aya­rı ya­pıl­dı. Ön­ce­ki yıl­lar­da oy­na­nan oyun­lar tek­rar ser­gi­len­me­ye baş­la­dı. Her­kes şu­nu bil­sin ki bu­na as­la fır­sat ver­me­ye­ce­ğiz. Çı­kı­şı­mız­da bi­ze des­tek ve­ren ta­raf­tar­la­rı­mız fa­ir-play çer­çe­ve­sin­de ta­vır­la­rı­nı sür­dür­me­li­dir. Tek yum­ruk ol­ma­lı­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. ÇELENK BIRAKTILAR Bu arada Trab­zons­por­lu ta­raf­tar­lar ha­kem ka­rar­la­rın­dan do­la­yı Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ve Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu’nu pro­tes­to ede­rek, dün İs­tan­bul’da­ki TFF bi­na­sı­na si­yah çe­lenk bı­rak­tı. Le­vent’te­ki met­ro gi­ri­şin­de top­la­nan 150’den faz­la bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar, bu­ra­dan fe­de­ras­yo­nun bi­na­sı­na doğ­ru slo­gan­lar­la yü­rü­dü, el­le­rin­de­ki si­yah ba­lon­la­rı, kır­mı­zı kart­la­rı sal­la­yıp, dü­dük ça­la­rak pro­tes­to­da bu­lun­du. Yö­ne­tim E.Şe­hir ma­çın­da da ta­raf­tar­la­ra kır­mı­zı kart da­ğı­ta­cak. > Gökmen Şahİn YA­NAL 48 DE­Dİ Trab­zons­por, Es­ki­şe­hir ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün­kü id­man­la sür­dür­dü. Fut­bol­cu­lar düz ko­şu­nun ar­dın­dan is­tas­yon ve kon­dis­yon ça­lış­ma­sı ya­pa­rak id­ma­nı ta­mam­la­dı. Dün 48. do­ğum gü­nü­nü kut­la­yan Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’a, Trab­zons­por’u ta­kip eden ga­ze­te­ci­ler çi­çek ver­di. Bru­no id­di­ası Sad­ri Şe­ner ‘Trans­fer­de net­leş­miş bir isim yok’ de­se de, bir rad­yo prog­ra­mı­na ka­tı­lan Or­dus­por Baş­ka­nı Şük­rü Bo­dur, Bre­zil­ya’nın Fla­men­go ta­kı­mın­dan ki­ra­la­dık­la­rı Bru­no Fer­re­ira’ya bor­do-ma­vi­li ku­lü­bün ta­lip ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Sam­ba­cı Or­dus­por’u ade­ta tek ba­şı­na sırt­lı­yor. Uzun bo­yuy­la ve ka­fa top­la­rı­na ha­ki­mi­ye­tiy­le et­ki­li olan 20 ya­şın­da­ki Bru­no, at­tı­ğı fri­kik gol­le­riy­le de dik­kat çe­ki­yor. Bru­no’nun Bank As­ya 1. Lig’de 16 maç­ta 15 go­lü var ve kral­lık­ta zir­ve­de.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT