BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YILDIZ SAVAŞLARI

YILDIZ SAVAŞLARI

F.Bah­çe, A­na­do­lu ta­kım­la­rı­nın en ö­nem­li si­lah­la­rı­nı is­ti­yor. Bu se­zon lig­de fır­tı­na­lar es­ti­ren e­kip­ler i­se zir­ve sev­da­sıy­la sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­den ge­len tek­lif­le­ri ge­ri çe­vi­ri­yorF.Bah­çe, A­na­do­lu ta­kım­la­rı­nın en ö­nem­li si­lah­la­rı­nı is­ti­yor. Bu se­zon lig­de fır­tı­na­lar es­ti­ren e­kip­ler i­se zir­ve sev­da­sıy­la sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­den ge­len tek­lif­le­ri ge­ri çe­vi­ri­yor KAY­SE­Rİ ÖR­NEK OL­DU Dev­re ara­sın­da kad­ro­su­nu tak­vi­ye et­me­yi plan­la­yan F.Bah­çe’nin işi çok zor. Se­zon ba­şın­da oyun­cu­la­rın yük­sek bon­ser­vis be­del­le­ri se­be­biy­le is­te­di­ği trans­fer­le­ri ger­çek­leş­ti­re­me­yen sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ocak ayın­da da ay­nı sı­kın­tı­yı ya­şa­ya­cak. Aziz Yıl­dı­rım Yö­ne­ti­mi’nin kriz or­ta­mı­na rağ­men ke­se­nin ağ­zı­nı aç­ma­sı ve pe­şin öde­me ga­ran­ti­si sun­ma­sı bi­le şam­pi­yon­luk he­sap­la­rı yap­ma­ya baş­la­yan Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın ina­dı­nı kı­ra­ma­ya­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. F.Bah­çe’nin iki se­zon­dur pe­şin­de koş­tu­ğu Meh­met To­puz için Kay­se­ri ka­pı­la­rı ka­pa­tır­ken, di­ğer ta­kım­lar da ay­nı po­li­ti­ka­yı uy­gu­la­ma ka­ra­rı al­dı. Sİ­VAS-AN­KA­RA KA­RAR­LI Si­vas Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz, F.Bah­çe Kon­gre üye­si ol­ma­sı­na rağ­men sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Meh­met Yıl­dız ve Mu­sa Ay­dın için yap­tı­ğı tek­li­fe ye­şil ışık yak­ma­dı. Od­yak­maz trans­fe­re sı­cak bak­tı­ğı­nı söy­le­di an­cak şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­yan ta­kı­mı boz­mak is­te­me­di­ği­ni de iti­raf et­ti. Ko­yu F.Bah­çe­li Me­lih Gök­çek Onur­sal Baş­ka­nı ol­du­ğu An­ka­ras­por’un yıl­dı­zı Özer Hur­ma­cı’yı Ka­dı­köy’e yol­la­ma­nın he­sap­la­rı­nı ya­par­ken, oğ­lu Ah­met Gök­çek’ten ve­to ye­di. An­ka­ras­por Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Gök­çek, “10 mil­yon eu­ro da ver­se­ler Özer’i se­zon so­nu­na ka­dar sat­ma­ya­ca­ğız” de­di. F.Bah­çe’nin işi hep­ten zo­ra gir­di. > M. Emin ULUÇ DU­RAN TOP OR­GA­Nİ­ZAS­YO­NU Kon­ya ma­çı­na ha­zır­la­nan F.Bah­çe dün id­man­da tak­tik ağır­lık­lı maç ya­par­ken, Ara­go­nes oyun­cu­la­rı­na sert uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ma­çın ar­dın­dan du­ran top ça­lış­ma­sı yap­tı­ran İs­pan­yol’un, Car­los ve Alex ile uzun ko­nuş­ma­lar yap­ma­sı dik­kat çek­ti. İd­ma­nın ne­şe kay­na­ğı ise Ön­der ve Can ile şa­ka­la­şıp, bu­nu gö­rün­tü­le­yen FBTV ka­me­ra­ma­nı­na su şi­şe­si atan Güi­za ol­du. F.BAHÇE NOTLARI Edu’dan ret ce­va­bı Pal­me­iras’ın ho­ca­sı Lu­xem­bur­go’nun Edu he­ve­si kur­sa­ğın­da kal­dı. Cru­ze­iro’da­ki ta­le­be­si­ni Li­ber­to­de­res Ku­pa­sı için 6 ay­lı­ğı­na ki­ra­la­mak is­te­yen Lu­xem­bur­go, te­le­fon­la yap­tı­ğı tek­li­fe ret ce­va­bı al­dı. Edu, F.Bah­çe’nin bu trans­fe­re izin ver­me­ye­ce­ği­ni, ken­di­si­nin de ta­kım­dan ay­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ko­nu­yu ka­pat­tı. Ön­der-Ya­sin ha­zır Kon­ya ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan F.Bah­çe’de ce­za­lı olan Lu­ga­no ile Edu’nun ye­ri­ne sa­vun­ma­da Ön­der-Ya­sin iki­li­si gö­rev ala­cak. Ara­go­nes, sa­kat­lı­ğı sü­ren Sel­çuk’un ye­ri­ne yi­ne Em­re’yi oy­na­ta­cak, ya­ban­cı kon­ten­ja­nı se­be­biy­le ye­dek otu­ran Dei­vid de bu kar­şı­laş­ma­da Ka­zım’ın ye­ri­ne ilk 11’de sa­ha­ya çı­ka­cak. “6 ay yeterli değil” F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, FB TV’de ka­tıl­dı­ğı “Tek­nik Ana­liz” prog­ra­mın­da çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Tec­rü­be­li ho­ca, “Güç­lü, önem­li ve ses ge­ti­re­cek bir ta­kı­mı ha­zır­la­mak için 5-6 ay gi­bi sü­re hiç ye­ter­li bir za­man de­ğil­dir. 2-3 yıl­dan söz ede­bi­li­riz” der­ken, ge­nel ola­rak gel­dik­le­ri nok­ta­dan da mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT