BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DE­NİZ­Lİ: GÜ­ZEL MAÇ O­LA­CAK

DE­NİZ­Lİ: GÜ­ZEL MAÇ O­LA­CAK

Yı­lın son der­bi­sin­de Ali Sa­mi Yen’de ta­raf­tar­la­rın iyi bir maç iz­le­ye­ce­ği­ni söy­le­yen Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “İki ta­kı­mın da et­kin si­lah­la­rı var bu yüz­den üret­ken bir maç ola­cak.Yı­lın son der­bi­sin­de Ali Sa­mi Yen’de ta­raf­tar­la­rın iyi bir maç iz­le­ye­ce­ği­ni söy­le­yen Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “İki ta­kı­mın da et­kin si­lah­la­rı var bu yüz­den üret­ken bir maç ola­cak. Der­bi­ler­de fa­vo­ri­ler her za­man ka­za­na­ma­ya­bi­lir. Be­nim ta­kı­mım bu ül­ke­nin bü­yük ta­kım­la­rın­dan bi­ri. Bü­yük ta­kı­mın bü­yük oyun­cu­la­rı olur. Hü­cum­da ve de­fans­ta be­lir­gin şey­le­ri nor­mal ka­pa­si­te­miz­de ya­par­sak bi­zim için o gün iyi bir gün olur” de­di. Tel­lo’nun iyi­leş­me­si­ne se­vin­di­ği­ni ifa­de eden De­niz­li, İb­ra­him To­ra­man’ın da sa­lı gü­nü kon­trol­den ge­çe­ce­ği­ni, bu fut­bol­cu­nun uzun sü­re ta­kım­dan ay­rı ka­la­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Prim ve ce­za sis­te­mi­ni yö­ne­ti­me su­na­ca­ğı­nı söy­le­yen De­niz­li, ta­kı­mı­na da der­bi ön­ce­si bir gün­lük izin ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT